donderdag 8 november 2012

God dienen


Een van de mooiste verzen in de Bijbel over het dienen van God vinden wij in Jozua hoofdstuk 22:5. Daar kunnen wij lezen dat Jozua zei: "Volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel."
In dat ene vers worden vijf dingen genoemd waarop wij moeten letten in het dienen van de
Heer:

1. Hem liefhebben
2. In Zijn wegen wandelen
3. Zijn geboden onderhouden
4. Hem aanhangen
5. Hem dienen met ons hele hart en onze hele ziel

De meest succesrijke christen is niet noodzakelijkerwijs diegene die het meest voor de Heer doet, maar diegene die God het minst hindert om Zijn werk in en door hem heen te doen.