woensdag 15 mei 2013

Engelen en Jezus

Na de drievoudige rol die engelen spelen in het leven van gelovigen, vandaag enkele Bijbelverzen die ons laten zien welke belangrijke rol engelen speelden in het aardse leven van Jezus Christus.

Engelen kondigden Zijn komst aan
"Maar de engel (Gabriël) zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen." (Lucas 1:30,31)

Engelen kondigden Zijn geboorte aan
"De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren Kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." (Lucaῳ 2:10-13)

Engelen beschermden Hem
"Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep." (Mattheüs 2:13a)

Engelen dienden Hem
"Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Hem te zorgen." (Mattheüs 4:11)

Engelen waren getuigen van Zijn opstanding
"Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw." (Mattheüs 28:2,3)

Engelen vergezelden Hem bij Zijn Hemelvaart
"Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1:9-11)

Engelen zullen Hem vergezellen bij Zijn wederkomst
"Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen." (1 Tessalonicenzen 4:16a)