dinsdag 30 april 2013

Koning Willem-Alexander

Ter gelegenheid van de kroning van koning Willem-Alexander vandaag een paar gedachten uit de Psalmen en Spreuken over koningen. Daarin vinden wij belangrijke lessen voor de koning en voor ons allen.

Psalm 20:10 - O HERE, schenk de koning de overwinning.

Psalm 21:2 - HERE, over uw macht verheugt zich de koning, hoezeer juicht hij over uw heil.

Psalm 21:8 - Want de koning vertrouwt op de HERE en door de goedertierenheid des Allerhoogsten wankelt hij niet.

Psalm 33:16 - Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht.

Psalm 61:7 - Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, mogen zijn jaren duren als van geslacht tot geslacht.

Psalm 63:12 - De koning zal zich in God verheugen.

Psalm 72:1 - O God, verleen de koning uw recht.

Spreuken 16:10 - Het godsoordeel is op de lippen van de koning, in het gericht faalt zijn mond niet.

Spreuken 20:28 - Liefde en trouw beschermen de koning, en door liefde schraagt hij zijn troon.

Spreuken 24: 21 - Mijn zoon, vrees de HERE en de koning, laat u niet in met oproermakers.

Spreuken 25:5 - Doe de goddeloze van de koning weg, en zijn troon wordt bevestigd door gerechtigheid.

Spreuken 29:14 - Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast.

Psalmen en Spreuken over koningen. Daarin vinden wij belangrijke lessen voor de koning en voor ons allen.

vrijdag 26 april 2013

Een ander koningsliedTjonge ... jonge wat is er veel te doen geweest over het koningslied. Nederland op z’n smalst. De pret is eraf. Of toch niet? Ds. Alfons van Vliet stuurde ons het volgende alternatieve koningslied. De melodie "Vreugde, vreugde, louter vreugde" treft u hieronder in een YouTube file aan. Kunt u uit volle borst meezingen. Het voorstel van Ds. Van Vliet is om dit lied zondag 28 april in alle kerken te zingen. Mooi initiatief! Doen!
God, wij willen U verhogen
Koning tot in eeuwigheid!
Veilig onder uwe hoede
God die onze Vader zijt
U die naar ons mensen omziet
en voorziet in onze nood,
steeds blijft U bij ons betrokken
zelfs tot in en na de dood.
God wij willen U verhogen,
Koning tot in eeuwigheid!
In uw zorg geeft U ons mensen
Sterke bakens in de tijd,
die ons leiden en ons voorgaan,
eenheid geven aan ons land,
zo mogen zij ons iets tonen
van uw trouwe Vaderhand
God wij willen U verhogen,
Koning tot in eeuwigheid!
Vorsten komen, vorsten gaan en
weten zich door U geleid,
Deze dag brengt ons tot vreugde,
samen zingen wij het uit
U geeft ons een nieuwe koning,
teken van uw raadsbesluit
God wij willen U verhogen
Koning tot in eeuwigheid,
Laat uw Geest hem nu vervullen,
tot getrouwe dienstbaarheid
Geef hem wijsheid, kracht en inzicht,
moed, dat niets hem ooit verwart,
Zegen hem en maak hem voluit
tot een koning naar uw hart!

YOUTUBE

donderdag 25 april 2013

Dreigement!

De laatste tijd hebben wij een paar brieven en e-mails ontvangen van
abonnees die het niet eens zijn met sommige artikelen en advertenties in  Uitdaging. Dat is op zich prima. We hebben de wijsheid niet in pacht. Een  krant maken is niet eenvoudig. Natuurlijk maken wij fouten. Maar ... over  alles valt te praten.

Vreemd is echter dat in al die communicatie de dreiging stond: als jullie niet  veranderen zeg ik mij abonnement op Uitdaging op. Deze mensen schijnen een aantal dingen te vergeten. In de eerste plaats wordt Uitdaging gratis aangeboden. Het kost ons geld om u te informeren. Veel belangrijker is echter dat ik nergens in de Bijbel lees dat dreiging een legitieme manier is om christenen, die volgens anderen een fout maken, weer op het rechte pad te brengen. Wel lees ik dat Paulus schrijft: Helpt elkander terecht in een geest van zachtmoedigheid (Galaten 6:1).

Overigens hebben wij ons advertentiebeleid aangepast. Wij willen graag leren en ons werk zo goed mogelijk doen. Wij willen een bemoediging en geen ergernis zijn voor onze lezers. Dat wij daar bij duizenden abonnees niet altijd in kunnen slagen zal duidelijk zijn.

woensdag 24 april 2013

Minder God, meer crisis

De afgelopen week ontving ik een e-mail van Dick Slikker, directeur van ProjectCare, over de economische crisis. Hij schreef: Ongeveer een jaar geleden zei ik in een preek dat ik geloof dat er een geestelijke wet is, dat als we als natie God uitbannen we vanzelf crisis krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat ik deze geestelijke wet verder ben gaan uitwerken in onze actuele situatie. Het resultaat is een wetenschappelijke analyse waarin aangetoond wordt dat er inderdaad een relatie is tussen afname van het percentage christenen en verslechtering van de economische rating.

Dit vind ik zo interessant dat ik u graag wil verwijzen naar het onderzoek dat Dick heeft gedaan. Als u hier klikt vindt u een artikel over de (sleutel)rol van kerken en christenen in het verbeteren van de economische crisis. Op Youtube is een korte film (in het Engels) te zien waar hij zijn these voorstelt. Verdere informatie kunt u vinden op de website www.lessgodmorecrisis.org

maandag 22 april 2013

Jezus over bezorgdheid

Vorige week hebben wij nagedacht over de financiële crisis en hoe wij christenen daarmee om kunnen gaan. Klik hier om die gedachten te lezen. Vandaag laten wij Jezus aan het woord over financiële zekerheid. Deze woorden volgen na de oproep God te dienen en niet Mammon.

Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matteus 6:25-34.vrijdag 19 april 2013

Valse zekerheid

Het is toch vreemd dat wij gemakkelijker onze zekerheid zoeken bij Mammon dan bij God. Ja, dat klinkt als een boute uitspraak, maar is dat niet zo? Wij zoeken financiële zekerheden en jammeren als we een stapje terug moeten doen. Er is niets mis met financiële zekerheden, maar in de financiën ligt NIET onze zekerheid als christen. Onze zekerheid kan en mag alleen liggen bij de Heer onze God, de Schepper van hemel en aarde die het hele universum in Zijn hand houdt.

Jezus raadt ons in Mattheus 6:19-21,24: Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

God dienen brengt zekerheid! Mammon dienen brengt altijd crisis!

donderdag 18 april 2013

In de put praten

Je hoeft de tv maar aan te zetten en je wordt gebombardeerd met gedachten en beelden over de verschrikkelijke crisis waarin wij ons bevinden. En zo praten wij elkaar dag na dag de put in. In plaats van positief de handen uit de mouwen te steken jammeren we gezellig samen over hoe slecht wij het hebben. Daardoor wordt het probleem niet kleiner maar groter. Het wordt een zichzelf vervullende profetie.

Ja, ik weet best dat mensen die het voor de 'crisis' niet breed hadden nu echt in de problemen zijn, maar dat geldt niet voor de meesten van ons. De meesten van ons moeten de broekriem 3,2 procent aantrekken. Nou en? Gewoon doen. En niet beginnen met de giften te schrappen, want dan schieten wij onszelf in de voet. Dan lopen wij de fantastische beloften mis die God ons aanbiedt als we geven voor Zijn dienst. Nee, de broekriem aantrekken en daar sparen waar onze uitgaven sowieso onzinnig zijn. Geen geld meer voor de lotto. Niet meer meedoen met de waanzin om ons steeds zo te willen kleden zoals de commercie ons dat voorschrijft. Minder sms boodschappen versturen, het nieuwe bankstel even uitstellen ...

Laten wij ophouden over een crisis te jammeren, maar vol vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Die is voor een christen sowieso rooskleurig. Toch!

Morgen: Valse zekerheid

woensdag 17 april 2013

We hebben het zo goed!


In maart ben ik 65 geworden. Mijn iPhone vertelt mij dat ik tot vandaag 23.781 dagen heb geleefd. En weet u wat? Van al deze dagen was er niet één dag dat ik niets te eten had. Geen enkele keer heb ik onder een brug moeten slapen omdat ik geen thuis had. Ik heb nooit naakt of in lompen moeten rondlopen omdat ik geen kleren had.

En nog wat: ik behoor - met de meesten van u - tot een generatie die nooit de ellende en de wanhoop van een oorlog heeft gekend. Denk daar eens over na! Hoeveel mensen die ooit op deze planeet hebben geleefd kunnen mij en u dat nazeggen? Altijd te eten, altijd een dak boven het hoofd, altijd kleren om te dragen, nooit een oorlog gekend. Hoeveel procent van allen die ooit op deze planeet geleefd hebben kunnen ons dat nazeggen? Ik denk dat het nog geen vijf procent is. En dan klagen wij over crisis! We hebben geen idee waar we het over hebben. Crisis is heel wat anders.


 


Morgen: Elkaar in de put praten

dinsdag 16 april 2013

Financiële crisis?


Jaren geleden bezocht ik in Manilla de 'smokey mountain'. Dat is een enorme vuilnisbelt aan de rand van de stad. Op die vuilnisbelt woonden duizenden mensen. Ze bouwden hutten uit het afval van anderen. De kinderen waren iedere dag op de vuilnisbelt onderweg om eten te verzamelen dat de welvaart weggooide. Toen ik na deze reis op Schiphol landde werd ons meegedeeld dat het luchthavenpersoneel staakte omdat ze de gewenste loonsverhoging van twee procent niet kregen. Tja, dat was een schril contrast met wat ik had meegemaakt.

Deze gebeurtenis komt vaak hoog in mijn gedachten. Wij praten graag over de financiële crisis en hoe slecht het ons gaat. Klopt dat? Onze koopkracht is met 3,2% afgenomen. Nou en? Met z'n allen samen hebben wij in 2012 maar liefst 1149 miljard op zij kunnen leggen. Dat is 1.149.000.000.000 euro. Is dat een crisis? Ja, ik weet voor sommige mensen is de huidige situatie echt problematisch, maar voor het merendeel van ons is het niet meer dan lastig. Heel veel mensen kunnen zondermeer vijf procent sparen zonder dat ze het echt merken. Een crisis is heel wat anders.

Morgen: We hebben het zo goed!

donderdag 11 april 2013

Wat geloof doet

1. Geloof is een anker voor de ziel
Als mensen worden wij zo gemakkelijk 'meegezogen' door allerlei gedachten, filosofieën en nieuwe ideeën. De bijbel geeft ons leven een stevige onveranderlijke basis.

2. Geloof geeft het leven zin
Geloof in God geeft een fantastisch antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Deze overtuiging heeft een doorwerking in wie we zijn en wat we doen.

3. Geloof geeft een fundamenteel begrip van goed en kwaad
Als christenen hoeven wij niet altijd zelf te bepalen wat goed en wat verkeerd is. Wie de Bijbel bestudeert, krijgt een heel goed beeld van datgene wat goed is voor ons en voor de mensen om ons heen en datgene wat verkeerd is. Dit fundamentele begrip van goed en kwaad creëert zekerheid en functioneert als een raamwerk voor besluitvorming.

4. Geloof helpt om een positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen
De Bijbel helpt ons om een positief beeld te hebben van onszelf: we zijn immers 'kinderen van God'. Daarnaast helpt de Bijbel ons om realistisch te zijn over onszelf: we zijn zondaars die Gods vergeving nodig hebben.

5. Geloof komt tegemoet aan emotionele behoeften
Ieder mens wil geaccepteerd worden, vergeving ontvangen en liefde ervaren. Het geloof leert ons dat God ons onvoorwaardelijk accepteert, dat vergeving van al onze zonden van verleden, heden en toekomst mogelijk is en dat Hij ons volkomen liefheeft.

6. Geloof creëert relaties
Geloven doe je niet alleen. Je zoekt andere mensen op. Zo kun je iets betekenen voor andere mensen. Zij op hun beurt willen iets betekenen voor jou. Dat creëert belangrijke en zinvolle relaties.

7. Geloof plaatst het leven in het perspectief van de eeuwigheid
Dat helpt om zowel het betrekkelijke als ook het unieke van het leven te zien en te ervaren.

woensdag 10 april 2013

Zekerheid van geloof

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:37-39)

Het is alsof Paulus het wel kon uitschreeuwen: "Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons nog scheiden van de liefde van God." "God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God." (1 Johannes 5:11-13)

Duidelijker kan het niet. Als wij de Zoon van God hebben, als wij Jezus aanvaard hebben als onze persoonlijke Verlosser, dan hebben wij eeuwig leven. En als wij vandaag eeuwig leven hebben, kunnen wij het morgen niet kwijt zijn, want dan is het vandaag niet eeuwig.

dinsdag 9 april 2013

Groeien in geloof

Vandaag een paar eenvoudige suggesties die jou zullen sterken in jouw geloof en zullen helpen om als christen te leven.

1. Bid elke dag tot God
In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan om vrijmoedig met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons bezighoudt, wat onze verlangens zijn en onze problemen.

2. Lees iedere dag in de Bijbel
De Bijbel - Gods Woord - wordt het geestelijk voedsel voor de christenen genoemd. Het is erg belangrijk om dagelijks de Bijbel te lezen en te bestuderen.

3. Zoek contact met andere christenen
In Hebreeën 10:24,25 staat: "Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen." Ga naar een kerk of geloofsgemeenschap waar Christus centraal staat en Zijn Woord wordt verkondigd. Neem, als het kan, deel aan een bijbelgespreksgroep in je omgeving.

maandag 8 april 2013

Verandering

Als wij Jezus Christus bewust aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en verlangen om Hem te volgen als de Heer van ons leven, heeft dat invloed op ons hele leven.

Verleden
"Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door Zijn naam vergeving van zonden krijgt." (Handelingen 10:43) "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden." (Kolossenzen 1:13,14) Wat wij ook gedaan hebben, als wij in Hem geloven, vergeeft God ons alle zonden van het verleden en Hij belooft ons alle zonden van de toekomst te vergeven. Wij mogen vrij en onbelast in het leven staan.

Heden
God leidt ons en geeft ons door Zijn Geest kracht om als christen te leven (2 Timoteüs 1:7, Romeinen 8:15-16, Johannes 1:12,13).

Toekomst
Wij mogen zeker zijn van een eeuwig leven met Hem (Johannes 3:16, 6:47; 11:25,26).

Als jij Jezus wilt aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser kun je Hem dat vertellen. "Heer Jezus, ik ben mij bewust dat ik in zonde leef. Ik wil tot U komen en mijn leven in Uw handen geven. Dank U dat U al mijn zonden vergeeft. Dank U dat ik een nieuw leven mag beginnen met U!”
Amen!

vrijdag 5 april 2013

Wedergeboorte

Door de natuurlijke geboorte worden wij mens. Daardoor worden wij kinderen van onze ouders. Die natuurlijke geboorte maakt ons echter nog geen kinderen van God. Daarvoor moeten wij voor een tweede keer geboren worden. Wij moeten geestelijk geboren worden. Maar, hoe kan een mens dan voor de tweede keer geboren worden? Precies dezelfde vraag stelde Nikodemus - een farizeeër - aan Jezus. Deze goede man kwam 's nachts bij Jezus om te praten over persoonlijke verlossing. Jezus zei tegen hem: "Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." (Johannes 3:3)

En dan volgt één van de bekendste verzen uit de bijbel: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon." (Johannes 3:16,18)

Om het koninkrijk van God te kunnen zien, om eeuwig leven te hebben, om niet veroordeeld te worden, om met God te kunnen leven, moeten wij opnieuw geboren worden door geloof in Jezus Christus. Zoals een vlinder uit de cocon kruipt en een totaal nieuw leven begint, zo mogen wij mensen uit onze schulp van zonden kruipen en een nieuw leven beginnen met God.

Dat aanbod geldt voor alle mensen.
Ook voor jou!

donderdag 4 april 2013

Gevolgen van zonde

De gevolgen van de zonde, het gescheiden leven van God, zijn afschuwelijk.

1. Zonde doet ons Gods heerlijkheid missen
In Romeinen 3:23 staat: "Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid". Dit vers maakt duidelijk dat wij door de zonde het persoonlijke, intieme contact met God missen. Daardoor missen wij de eigenlijke zin en de bedoeling van het leven.

2. Zonde maakt ons 'dood' voor God
Romeinen 6:23: "Het loon (het gevolg, de uitbetaling) van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." De Bijbel maakt duidelijk dat de lichamelijke dood een gevolg is van de zonde die in de wereld is gekomen, maar ook geestelijk zijn wij dood zonder God.

3. Zonde brengt eeuwige scheiding
"Hij straft hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van Zijn kracht en majesteit." (2 Tessalonicenzen 1:8,9) Straf, boete en hel zijn geen populaire thema's. Wij kunnen en mogen daar echter niet omheen, als wij de Bijbel serieus willen nemen.

De Bijbel is heel duidelijk over de verwoestende doorwerking van zonde in het leven. Toch is het heel opmerkelijk dat in bijna alle verzen, waarin zo duidelijk wordt gesproken over de catastrofale gevolgen van de zonde, ook gesproken wordt over de verlossing die God ons in geloof aanbiedt. In één adem noemen de schrijvers van de bijbel de straf als gevolg van de zonde en de genade die ons ten deel valt door geloof.

woensdag 3 april 2013

Verlossing

De essentie van Gods verlossingsplan kunnen wij samenvatten in vier punten:

1. God heeft ons geschapen voor een eeuwige relatie met Hem
God is eeuwig, almachtig, heilig, alwetend, onveranderlijk, trouw, goed, rechtvaardig, liefde, en nog veel meer. Wij mensen zijn geschapen naar Zijn beeld. Wij lijken op God. En waarom heeft God ons gemaakt? Om in relatie tot Hem te leven. Daarin ligt de zin en de bedoeling van het leven.

2. De mens is van God afgedwaald
Er is een scheiding, een kloof ontstaan tussen God en de mensen. Daardoor kunnen de mensen Gods liefde niet meer kennen en ervaren. Die scheiding noemt de Bijbel zonde. Zonde betekent niet in de eerste plaats verkeerde dingen doen; het betekent primair verkeerd zijn ... het doel missen ... gescheiden leven van God. Die scheiding heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven.

3. Vanuit Zijn liefde gaf God ons een nieuwe kans
Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Jezus, de Zoon van God - God zelf - was bereid om met ons te leven en voor ons te sterven. "Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen." (1 Petrus 3:18a) "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij." (Johannes 14:6)

4. We moeten door geloof de weg terug gaan naar God
We kunnen dat doen door Jezus Christus te aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en te volgen als de Heer van ons leven. Hoe je Jezus kunt aanvaarden leg ik de komende dagen uit.

dinsdag 2 april 2013

Persoonlijk getuigenis

Na een dramatische periode in mijn leven ben ik tot geloof gekomen. Als tiener had ik veel vragen over mijn leven. "Waar kom ik vandaan?" "Waar ga ik naar toe?" "Wat is de zin van mijn leven?" Vragen die sudderen in het hart van veel mensen. Haast fanatiek heb ik geprobeerd de leegte in mijn leven te vullen. Ik bestudeerde de grote wereldgodsdiensten, bezocht allerlei sekten en groepen en zocht de zin van het leven in relaties. Maar hoe meer ik probeerde de leegte in mijn leven te vullen, hoe groter die leegte werd.

Na veel omzwervingen begreep ik uiteindelijk dat ik nog maar twee mogelijkheden had: uit het leven stappen of mijn leven overgeven aan Jezus. Toen ik mij dat realiseerde ben ik op mijn knieën gevallen en heb het uitgeschreeuwd tegen God: "Ja God, ik wil tot U komen, geef mij alstublieft rust." Dat eenvoudige, eerlijke gebed was het begin van een radicale verandering in mijn leven. (Als je dat wilt klik dan hier om mijn verhaal, geïllustreerd met tekeningen en schilderijen, te lezen).

De komende dagen wil ik hier graag aandacht geven aan de verlossing die God ieder van ons aanbiedt. Als je al christen bent wil je misschien anderen op deze overdenkingen wijzen. Ben jij niet zeker over jouw relatie tot God lees dan de komende dagen deze stukjes.