zondag 31 maart 2013

De Heer is opgestaan

Eens heb ik de graftuin in Jeruzalem mogen bezoeken. Het is waarschijnlijk de plaats waar Jezus uit de doden is opgestaan. In de kleine deuropening ben ik een tijdje blijven staan. Ik kreeg tranen in mijn ogen omdat ik mij realiseerde dat dit de belangrijkste plaats is in het hele universum. Hier werd de overwinning over de dood bevestigd. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop”. 1 Petrus 1:3.

Het thema van Uitdaging is deze maand - heel toepasselijk - dankbaarheid. Pasen is het feest van de dankbaarheid. Wij zijn dankbaar voor alles wat onze Heer voor ons heeft gedaan. We zijn dankbaar dat wij de opgestane Heer mogen kennen en dienen. Wat een voorrecht!

Ik wens u heel mooie, gezegende en dankbare Paasdagen toe!

vrijdag 29 maart 2013

In vertrouwen God danken

Paulus schrijft in 1 Tess 5:18 "Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u". Ja dat is nogal wat! Wat er ook gaande is in jouw leven leer God te danken. Niet voor alles, maar in alles en onder alles. We hoeven God niet te danken voor problemen, maar we mogen en kunnen God wel danken 'in' problemen.

We hoeven niet te bidden: dank u God dat ik ziek ben, maar we mogen wel bidden 'ondanks het feit dat ik ziek ben wil ik U loven en prijzen, omdat U mijn God bent; omdat U weet wat mijn situatie is; omdat U het beste met mij voorhebt'.

Het gaat om een houding van dankbaarheid; van vertrouwen. Dat is een levenshouding die wij kunnen leren. Het vraagt veel oefening, maar het heeft een geweldige uitwerking op ons leven.

Ja, ik wil mijzelf en jou toeroepen: vertrouw op onze God! Waag het met de Heer. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij wil dat jij Hem vertrouwt. Durf te springen. Sta God toe jouw leven te veranderen en te verrijken door Hem te vertrouwen. Mis geen kansen door ongeloof of door gebrek aan moed. Spring in de armen van jouw Vader. Hij vangt jou op. Daar kun je zeker van zijn.

donderdag 28 maart 2013

In eigen kracht

Het kan gebeuren dat wij onmogelijke problemen - die God niet meteen oplost - in eigen kracht willen oplossen. Denk maar eens aan Abraham, die van God de belofte kreeg dat hij de vader zou worden van een groot volk. Zijn vrouw Sara was echter onvruchtbaar. Dat was een onmogelijk probleem. Hoe kon Abraham vader worden van een groot volk als zijn vrouw geen kinderen kon krijgen? Ongetwijfeld heeft Abraham geworsteld met zijn vertrouwen op God. Na jaren van strijd besloot hij God een beetje te helpen het onmogelijke probleem op te lossen. Hij dacht, als ik een kind krijg met een andere vrouw ben IK nog steeds de vader van een groot volk. De belofte van God gold immers mij en niet Sara. En zo gebeurde het ook. Abraham kreeg een zoon van de slavin Hagar. Hij noemde hem Ismaël. Probleem opgelost. Abraham kon vader worden van een groot volk en niemand hoefde zijn gezicht te verliezen. God niet en Abraham niet.

Maar zo werkt dat niet bij God. Hij heeft onze hulp niet nodig om Zijn eigen beloften waar te maken. Sterker nog Hij wil onze hulp niet. Hij wil dat wij Hem vertrouwen. En dat is soms heel moeilijk. Wij vertrouwen vaak liever op onze eigen mogelijkheden dan op de onbegrensde mogelijkheden die God heeft en ons aanbiedt. En dat kan catastrofale gevolgen hebben. Ismaël, de zoon van de 'eigen oplossing' werd de voorvader van alle Arabieren. Isaäk, de zoon ‘van Gods belofte’ werd de voorvader van de Israëlieten. Door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, leven zij in ruzie en oorlog met elkaar. Dat gebeurt als we God voor de voeten lopen. Dat gebeurt als we meer vertrouwen op onze eigen goede ideeën dan op Gods ingrijpen op Zijn tijd en Zijn manier. In Psalm 147:10 staat "Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man". Bedoeld wordt: vertrouw niet op eigen kracht en op eigen kunnen maar vetrouw op de Heer onze God, de Schepper van hemel en aarde.

woensdag 27 maart 2013

God bevestigt vertrouwen

Er is niet één voorbeeld in de Bijbel te vinden van iemand die God vertrouwde, die door God in de steek werd gelaten. God reageert altijd op vertrouwen in Hem. Hij kan en Hij wil niet anders, omdat vertrouwen in Hem de basis en de kern van ons geloof is. Door de hele bijbel klinkt Gods aanmoediging: vertrouw Mij toch. Vertrouw Mij zoals Gideon Mij vertrouwde toen hij met een handjevol mannen de grote legers van de Midianieten tegemoet ging. Waag het toch met Mij zoals David deed toen een reus tegenover hem stond. Geloof Mij toch zoals Paulus Mij vertrouwde toen hij het evangelie in Rome, het centrum van de toenmalige wereld, wilde verkondigen. Telkens op nieuw is er dezelfde boodschap: vertrouw Mij!

En hoe is dat met jou? Waar kun jij God vandaag voor vertrouwen? Welk probleem of welke uitdaging in jouw leven is zo groot dat je het alleen nooit aan kunt! Oefen jezelf om dat probleem telkens in vertrouwen bij Hem te brengen. Hij zal het maken.

dinsdag 26 maart 2013

Jezus over vertrouwen

"Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn". (Mattheus 17:20)

Dit is een haast ongelooflijke uitspraak van Jezus. Hij probeert iets heel belangrijks te communiceren en overdrijft om de boodschap over te brengen. Eerst heeft hij het over een geloof als een mosterdzaadje. Iets kleiners kan het menselijke oog nauwelijks waarnemen. Dan heeft hij het over een berg. Iets groters valt er niet te zien. Jezus wil hier duidelijk maken hoe groot de kracht van geloof, van vertrouwen is. Zelfs een klein geloof kan bergen verzetten. Een klein geloof in de onbegrensde macht van God kan wonderen doen. Zo'n geloof kan inderdaad de bergen in ons leven verplaatsen of doen verdwijnen. Niet gebaseerd op ons geloof, maar op Zijn almacht.

maandag 25 maart 2013

Angst

Wij denken misschien dat het tegenovergestelde van vertrouwen geen vertrouwen is. Dat klopt echter niet. Het tegenovergestelde van het vertrouwen dat God het gaat maken is angst.

Angst is een zeer sterk gevoel dat opkomt als wij bedreigd worden, als wij geen uitweg zien, als onze zekerheden onder ons wegbrokkelen. In Psalm 34:5 staat "Wend je vandaag tot Mij en Ik zal jou antwoorden; van alle angsten zal Ik jou bevrijden". En in Psalm 56:5 "Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?" Jezus zegt in Johannes 14:1 "Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij".

God weet dat angst deel van dit leven is. Als wij in nood zijn, als we geen uitweg meer zien dan kan de angst als een storm door ons heen gieren. Het tegenovergestelde van die angst is vertrouwen op God en zeggen: "Heer ik kan het niet. Ik ben bang. Mag ik schuilen bij U? Mag ik wegkruipen in Uw armen? Ik hoef niet alles te begrijpen. Laat mij gewoon dicht bij U zijn. Want liefde drijft vrees uit (1 Johannes 4:18).

vrijdag 22 maart 2013

Ora et Labora

Geloof en werk, of in de context van deze overdenkingen: vertrouw en wees actief. Vertrouwen en eigen inzet zijn aan elkaar verbonden als de voor- en achterkant van een munt. Ze vormen één geheel, maar zijn toch heel verschillend.

Als jij een blindedarmontsteking hebt ga je naar het ziekenhuis en je wordt geopereerd. Je zegt dan niet: ik bezoek geen dokter, maar ik vertrouw er uitsluitend en alleen op dat God mij gaat genezen.
Waarom?
Omdat God de hele schepping heeft gemaakt, inclusief alle mogelijkheden die de schepping ons biedt om gezond te leven of te herstellen. Dat betekent dat wij alles mogen en ook moeten doen om onze problemen op te lossen of onze wensen te vervullen. Het resultaat en de zegen liggen echter in handen van God.

Ja, ik begrijp best dat het hier heel delicaat wordt. Aan de ene kant willen wij God vertrouwen en het van Hem verwachten. Aan de andere kant heeft God ons ook mogelijkheden gegeven om ons leven zo goed mogelijk gestalte te geven. Wij mogen en moeten alles doen wat in ons vermogen ligt, maar de zegen en de doorbraak ligt voor kinderen van God in Zijn hand. Deze gedachte wordt mooi weergegeven in Spreuken 16:3 "Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen" . En Psalm 127:1 “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”.

Met andere woorden: doe alles wat je kunt, maar verwacht het van de Heer.

donderdag 21 maart 2013

Een verlangen

Gisteren hebben wij gezien dat we God mogen vertrouwen voor Zijn ingrijpen in ons leven als Hij ons een duidelijke opdracht geeft. Er is echter nog een reden die het ons kan toestaan om stappen in geloof te nemen en het onmogelijke van God te verwachten. Het is een meer subtiele manier, waarop God wil dat wij Hem vertrouwen. Dat is wanneer wij een last of een verlangen op ons hart hebben.

Een goed voorbeeld hiervan is Jonathan, die samen met zijn wapendrager het vijandelijke leger tegemoet ging (1 Samuël 14). Nergens staat dat God hem had opgedragen om dat te doen. Hij ging echter, omdat hij het verlangen had God te dienen. En God gaf een wonderbaarlijke overwinning.

Denk ook eens aan Nehemia. Hij had een zodanige last op zijn hart voor Jeruzalem dat hij daar naar toe trok om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Nergens vinden wij dat God hem had opgedragen om dit te doen.

God wil dat wij Hem vertrouwen. Hij wil dat wij het met Hem wagen. Wij eren God, als wij in vertrouwen op Hem leven en handelen. Er staat niet één voorbeeld in de Bijbel van iemand die God vertrouwde voor het onmogelijke zonder dat God dat vertrouwen bevestigde. God zal altijd handelen als wij Hem vertrouwen. Onze God zal ons eerder zegenen op grond van ons vertrouwen in Hem dan onze werken voor Hem.


Morgen: bid en werk

woensdag 20 maart 2013

Een opdracht

Ik geloof dat de Bijbel ons twee situaties aanreikt die ons toestaan om God op een bijzondere manier te vertrouwen. In de eerste plaats is dat als God een concrete opdracht geeft. Hij vertelt ons om iets te doen. Hiervan vinden wij veel voorbeelden in de Bijbel. Er zijn nogal wat situaties waarin God iemand vroeg om stappen in geloof te nemen, zodat Hij wonderen kon doen en daarin Zijn absolute macht en glorie kon tonen.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan Gideon. In het boek Rechters, de hoofdstukken 6 tot en met 8, kunnen wij lezen dat God aan Gideon de opdracht gaf om de Midjanieten aan te vallen. Gideon zag dat echter helemaal niet zitten. Hij moest veel overwinnen om God te volgen in een ogenschijnlijk dwaas plan. Toen hij het na veel wikken en wegen uiteindelijk toch deed, gaf God op een wonderlijke manier een grote overwinning aan Gideon en zijn kleine legertje.

Zo zijn er veel voorbeelden uit de Bijbel aan te halen. Denk aan Mozes, die de opdracht kreeg om het volk van Israël uit de gevangenschap in Egypte te halen (Exodus 3 en 4). Mozes protesteerde heftig tegen deze opdracht, omdat hij beter dan ieder ander wist hoe onmogelijk deze opdracht was. Toen hij uiteindelijk na veel aandringen God durfde te vertrouwen deed God het ondenkbare. Hij Zelf greep op een wonderbaarlijke manier in om Zijn volk uit de slavernij te bevrijden.

Er is echter nog een reden die het ons kan toestaan om God te vertrouwen en het onmogelijke van Hem te verwachten. Het is een meer subtiele manier, waarop God wil dat wij Hem vertrouwen.
Daarover morgen meer!

dinsdag 19 maart 2013

Problemen en plannen


Vertrouwen heeft altijd te maken met iets dat wij niet zelf kunnen. Immers als wij het zelf kunnen hoeven wij iemand anders - of God - niet te vertrouwen het voor ons te doen: dan doen we het gewoon zelf. Punt uit! Klaar!

In principe kan vertrouwen in twee richtingen gaan. De eerste is God vertrouwen voor de oplossing van een probleem in ons leven dat wij niet aankunnen. Bijvoorbeeld een financiële crisis, het huwelijk wat vastloopt, kinderen die een goddeloze weg gaan, ophouden met pornografie kijken, stoppen met roken. Allemaal negatieve dingen die wij mogelijk niet aankunnen.

We kunnen God echter ook vertrouwen voor positieve dingen, voor dromen, wensen, verlangens, plannen. Een alleenstaande kan God vertrouwen voor een partner. Iemand die God wil dienen kan erop vertrouwen dat God hem of haar een plaats wijst in de zending. We kunnen de opvoeding van onze kinderen in vertrouwen in Zijn hand leggen. We mogen God vertrouwen voor leiding en hulp in ons werk en met betrekking tot onze financiën.

Maak eens een lijstje van problemen die jij niet aankunt en wensen die jij niet kunt vervullen. Leg dat lijstje vervolgens in gebed en in vertrouwen voor aan de Heer.

Morgen: opdracht of verlangen

maandag 18 maart 2013

De Heilige Geest en vertrouwen

In Romeinen 8:26 staat dat wij niet weten waar we God om mogen vragen, maar dat de Heilige Geest ons in deze zwakheid te hulp komt en ons zogezegd influistert waar we God voor mogen vertrouwen. Dat is een sleutelvers in de Bijbel. Hier staat eigenlijk: open jouw hart voor de Heilige Geest zodat Hij jou kan vertellen wat Gods wil is. Als je vervolgens deze dingen in gebed en in vertrouwen bij God brengt, bid je zeker naar de wil van God. En Jezus Zelf belooft ons dat wanneer wij bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort (zie o.a. Johannes 14:13,14, 15:7).

Dit is een heel mooi en belangrijk geestelijk principe. God wil ons vertellen wat wij Hem mogen vragen en waarvoor wij hem mogen vertrouwen. Precies zoals mijn vader mij toeriep: spring, ik vang jou op. Net zoals Jezus Petrus uitdaagde over het water naar Hem toe te komen (Mattheus 14:29). God wil dat wij Hem vertrouwen en Hij wil ons influisteren waarvoor wij Hem mogen vertrouwen.

Hoe kan Hij ons bekend maken waarvoor wij Hem mogen vertrouwen?
Er is maar één manier.
Door dicht bij Hem te zijn.
Door ons te laten leiden door Zijn hand.
Door vol te zijn van de Heilige Geest.

God wil ons helpen Hem te vertrouwen, maar dat gaat alleen als Hij tot ons kan doordringen; als de relatie met Hem open is; als Hij tot ons kan en mag spreken.


Morgen: problemen en plannen

vrijdag 15 maart 2013

Waar mogen wij God voor vertrouwen?

Mag ik God vertrouwen dat Hij mij een mooie auto geeft zodat ik Hem beter kan dienen? Zeker niet.
Mag ik Hem vertrouwen dat Hij mij een partner voor het leven zal geven? Waarschijnlijk wel. God zegt immers zelf in Genesis 2:18 "Het is niet goed dat de mens alleen is".
Mag ik Hem vertrouwen dat Hij mijn zaak zal zegenen zodat ik goed voor mijn gezin en mijn medewerkers kan zorgen. Waarschijnlijk wel.
Mag ik Hem vertrouwen voor genezing bij ernstige ziekten? Waarschijnlijk wel.

Misschien irriteren jou mijn antwoorden.
Waarom waarschijnlijk wel en waarschijnlijk niet?
Omdat ik het niet zeker weet.

God is souverein. In Jesaja 55:8 staat dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn en dat onze wegen niet Zijn wegen zijn. Sommige mensen vinden een goede levenspartner, anderen worstelen daarmee. Sommige bedrijven worden gezegend, andere bedrijven - ook van christenen - gaan failliet. Sommige mensen worden genezen; anderen niet.

Dat alles heeft te maken met het feit dat God een eigen weg gaat met een ieder van ons, maar ook dat ieder mens een andere weg gaat met God. Dat betekent dat wij God ook in de weg kunnen staan of Hem zelfs kunnen blokkeren in alles wat Hij voor en door ons wil doen.


De Heilige Geest en vertrouwen

donderdag 14 maart 2013

Verschillende soorten vertrouwen

Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser is de eerste stap van vertrouwen die wij in ons geloofsleven zetten. Het is heel goed mogelijk dat wij nog maar weinig weten over God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Gedreven door een verlangen of de nood in ons leven geven wij ons in kinderlijk vertrouwen over aan God. Dat is het initiële vertrouwen waarmee al het andere vertrouwen begint. Het is de basis. Heel belangrijk, maar daarbij mag het niet blijven.

Dagelijks vertrouwen
Als we groeien in ons geloof leren wij dat wij God iedere dag mogen vertrouwen. We mogen Hem vertrouwen voor onze verlossing, voor het feit dat Hij ons liefheeft, dat Hij onze zonden vergeeft als wij Hem daarom vragen, dat Hij gebeden verhoort, dat Hij ons leven wil leiden en nog veel meer. Ik zou dat het dagelijkse vertrouwen willen noemen. Het is een vertrouwen op grond van Zijn beloften in Zijn woord. Ik geloof dat we God geen groter plezier kunnen doen dan iedere dag opnieuw ons leven in vertrouwen in Zijn hand te leggen.

Specifiek vertrouwen
Dat betekent God vertrouwen voor een probleem of een uitdaging in ons leven. Hierbij gaat het om vertrouwen in onze eigen unieke situatie. Bijvoorbeeld God vertrouwen voor genezing. Hem vertrouwen voor het maken van de juiste beslissing. Onze verwachting op Hem stellen wat betreft ons beroep of de toekomst. Dit is waarschijnlijk de meest moeilijke vorm van vertrouwen omdat het hier niet gaat om God vertrouwen op basis van datgene wat Hij ons in Zijn Woord voorhoudt, maar Hem vertrouwen voor unieke en persoonlijke situaties in ons leven.


Morgen: waar mogen wij God voor vertrouwen?

woensdag 13 maart 2013

God wil dat wij Hem vertrouwen


God, de Schepper van hemel en aarde, stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld om met ons te leven en voor ons te sterven. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". Johannes 3:16

Wij worden verlost door geloof. Dat is het begin van ons geestelijk leven. Daarna mogen wij iedere dag opnieuw blijven vertrouwen dat Hij ons verlost heeft en vanuit die zekerheid leven. Maar daar houdt het niet op. Wij mogen vertrouwen dat God ons oneindig liefheeft; dat Hij het beste met ons voorheeft en dat Hij ons leven wil leiden.

Vertrouwen geldt dus niet alleen voor onze verlossing, het heeft ook te maken met ons leven als christen. Wij mogen God iedere dag vertrouwen voor onze verlossing, maar ook voor Zijn leiding in ons leven. Wij mogen God vertrouwen zoals een kind opkijkt naar zijn ouders en hen volledig vertrouwt. Kinderlijk, maar volkomen en echt.

dinsdag 12 maart 2013

Vertrouwen is overgave

De Bijbel leert ons op veel plaatsen en in veel gebeurtenissen dat God te vertrouwen is. In Psalm 37:5 lezen wij: "Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal het voor je doen".

Wij moeten het echter aandurven ons in vertrouwen aan Hem over te geven. Wij moeten durven te springen. Wij moeten onze angst overwinnen en ons durven te laten vallen in Zijn handen. Doen wij dat niet, dan wordt ons vertrouwen niet bevestigd en missen wij de kans om God op een bijzondere manier aan het werk te zien.

Als het al onmogelijk is om zonder vertrouwen te leven dan is het zeker onmogelijk zonder vertrouwen geestelijk te leven. Vertrouwen is de kern van het geloof. Nee VERTROUWEN IS HET GELOOF.

We gebruiken de woorden geloof en vertrouwen gemakkelijk door elkaar. Dat is ook prima omdat die woorden in principe hetzelfde willen uitdrukken. Toch is er een verschil. Geloof kan namelijk passief zijn, vertrouwen is altijd actief.

Iemand kan geloven dat God bestaat en daaraan de hoop koppelen dat God zijn of haar leven wil leiden. Dat is geloof, maar het is misschien weinig actief. Vertrouwen daarentegen betekent bewust het leven of een situatie in handen van God leggen. “Heer help mij, ik kan het niet”. Dat is actief. Vertrouwen is altijd een bewuste daad van overgave. En het is door vertrouwen dat wij God aan het werk zullen zien.

Morgen: God wil dat wij Hem vertrouwen

maandag 11 maart 2013

Vertrouwen = springen

Ik ben geboren en opgegroeid als tweede van zeven kinderen op een kleine boerderij in Zuid-Limburg. Op een dag - ik moet toen een jaar of vijf geweest zijn - vroeg onze vader de drie oudste jongens of we zin hadden mee te gaan het hooi binnen te halen. Nou dat was een feest. Op de grote wagen, getrokken door een dik en traag Belgisch paard, hobbelden wij de Limburgse heuvels in.

Bij het binnenhalen werd het hooi op de wagen geladen, die van voren en van achteren een hoog hekwerk had om te voorkomen dat het hooi eraf kon afglijden. Toen mijn vader en zijn knecht klaar waren hielp hij ons via de voerbak boven op het hooi. Dat was een fantastische belevenis. Vanuit die voor ons grote hoogte hadden wij een prachtig uitzicht op het landschap, ons dorp en de boerderij waar onze moeder ons enthousiast zwaaiend opwachtte.

De wagen werd in de schuur gereden, waarna mijn vader naast de wagen ging staan, omhoog keek naar zijn zonen en riep: spring, ik vang jullie op. Nou, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij stonden op, wat op zich al heel moeilijk was omdat het hooi onder onze voeten nagaf, en keken in de, voor ons, peilloze diepte onder ons. Spring, riep mijn vader nog een keer. Je hoeft geen angst te hebben, ik vang jullie op.

Ik was in het gezin altijd al haantje de voorste. Alhoewel ik bang was stond ik op, sloot mijn ogen en sprong. Mijn vader ving mij met een grote zwaai op, gooide mij nog een keer in de lucht en zette mij op de bodem. Tjonge wat was ik trots. Ik keek omhoog, waar ik de twee angstige kopjes van mijn broers over de rand zag kijken.
Spring, riep mijn vader.
Het doet geen pijn, riep ik.
Maar, hoe we ook probeerden, mijn broers konden zich niet ertoe brengen te springen. Mijn vader gaf het op, plaatste een ladder tegen de zijkant van de wagen en haalde mijn broers een voor een naar beneden. Teleurgesteld dropen zij af. Ik niet. Stoer stond ik naast mijn vader. Ik was de man van de dag.

Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik bewust een stap - beter gezegd een sprong - in vertrouwen heb genomen. Achteraf gezien kon ik van deze kleine gebeurtenis een aantal belangrijke principes leren. In de eerste plaats - en het allerbelangrijkste - er moet iemand zijn die je vertrouwen kunt, die je opvangt. In de tweede plaats moet je op die vertrouwenspersoon ingaan en durven te springen of je durven te laten vallen. Pas wanneer je deze stap neemt wordt het vertrouwen bevestigd. Tenslotte, als je niet springt of je niet laat vallen mis je een kans.

Morgen: God nodigt ons uit om te springen

vrijdag 8 maart 2013

Voor God is niets onmogelijk

Vandaag wil ik starten met een serie overdenkingen over vertrouwen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het mooiste vers - volgens mij - dat ons aanmoedigt God te vertrouwen: "Bij God zijn alle dingen mogelijk" (Mattheus 19:26).

Zonder vertrouwen is leven onmogelijk. Dat lijkt een stoere uitspraak, maar het is zo. Iedere dag handel je vele malen - zonder dat jij je dat realiseert - in vertrouwen. Als je geld op de bank brengt vertrouw je erop dat de bank eerlijk met jouw geld zal omgaan en dat de euro niet (teveel) aan waarde verliest. Als je in de trein of in een vliegtuig stapt controleer je niet eerst of de machinist of de piloot de juiste diploma's en ervaring heeft om jou goed van A naar B te brengen. Als je op de operatietafel ligt vertrouw je dat de chirurg zijn werk naar behoren zal doen en dat je baat hebt van de ingreep. Vertrouwen is zo essentieel voor het leven dat we zonder vertrouwen niet kunnen leven. Dat geldt ook voor kleine dingen. Als je een winkel binnenloopt met automatische schuifdeuren wacht je niet eerst af of de deuren daadwerkelijk opengaan, maar je stapt met forse treden naar binnen in het vertrouwen dat de deuren op tijd opengaan. Zou dat niet gebeuren mis je naderhand waarschijnlijk een paar tanden.

Met andere woorden 'vertrouwen' is zo'n belangrijk onderdeel van onze existentie dat het onmogelijk is te leven zonder vertrouwen. Als dat al geldt voor ons dagelijkse leven, dan geldt dat zeker voor ons geestelijk leven.

Maandag: durf te springen

donderdag 7 maart 2013

Jarig

Vandaag word ik 65. Ik ben het er niet mee eens. Ik vraag mij af hoe een jonge man als ik zo oud kan zijn. Het voelt alsof er ergens een fout is gemaakt.

Nee, voor mij geen pensioen. Dat geldt niet voor het werk in Zijn dienst. Ik kan het in ieder geval in de bijbel niet vinden. Met Gods genade ben ik van plan nog vele jaren door te gaan. Bijbels gezien stelt mijn leeftijd ook helemaal niets voor. Methusalah werd 969, Jered 962, Kenan 910, Enos 905. Daarbij vergeleken ben ik nog een broekie.

Ik heb mij trouwens voorgenomen 96 jaar te worden. Dat is de schuld van Frits Phillips (zie foto). De laatste keer dat ik hem bezocht op zijn landgoed 'de Wielewaal' was hij 96 jaar oud. Meneer Frits, zoals men hem graag noemde, was een slanke, levendige man, die tot op hoge leeftijd een gezonde indruk maakte. En het belangrijkste van alles, hij was fris in zijn hoofd. Die dag op de Wielewaal wist ik het: dat wil ik ook. Ik wil in goede gezondheid 96 worden. Ja, ja, ik weet natuurlijk ook, dat ik, naast verstandig en zo gezond mogelijk leven, niets in te brengen heb. De mens wikt, maar God beschikt. Toch geeft de gedachte dat ik nog 31 jaar in Zijn dienst heb mij ruimte en perspectief. Het betekent dat ik nog veel kan en mag doen. Totdat ik eens - net als meneer Frits (hij werd 100) - oud en van het leven verzadigd naar Hem toe mag. Verder leven in Zijn aanwezigheid. Zonder dat ik opnieuw ouder moet worden. Wat een vooruitzicht.
woensdag 6 maart 2013

Geven maakt rijk

Vandaag als afsluiting van gedachten over geld enkele verzen uit de bijbel over de opdracht, de zegen en de blijdschap van geven.


"Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd." (Leviticus 27:30)

"Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn." (Spreuken 3:9,10)

"Stel Mij maar eens op de proef - zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar Mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in Mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen." (Maleachi 3:8-10)

"Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!" (Matteüs 10:8b)

"Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans (de kleinste munt). Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud." (Marcus 12:41-44)

"En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept." (Hebreeën 13:16)

dinsdag 5 maart 2013

Geld - een valse zekerheid

John Rockefeller (foto) was één van de rijkste mannen die ooit geleefd heeft. Toen hij overleed vroeg een journalist zijn accountant: "Hoeveel heeft Rockefeller nagelaten?" De accountant antwoordde: "Alles!"

Gedurende ons leven zijn velen van ons ontzettend druk om zoveel mogelijk te verzamelen. We denken dat daar onze zekerheid ligt. Als wij echter overlijden, moeten wij alles achterlaten. De rijkdommen van deze wereld spelen geen enkele rol in het leven hierna. Wat wij aan hemelse schatten verzamelen, speelt echter wel degelijk een rol in de eeuwigheid. Jezus zei: “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” Matteüs 6:19-21. Onze zekerheid mag alleen in God zijn.

Vandaag een paar verzen over echte zekerheid en valse zekerheid.

"Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, van het fijnste goud gezegd: “Daarop vertrouw ik”? Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik eigenhandig zoveel had verworven? ..., terwijl mijn hart zich heimelijk liet lokken, ..., Ook dat zou een misdrijf zijn, ..., want dan zou ik God daar boven verloochend hebben." (Job 31:24-28)

"Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe." (Spreuken 10:22)

"Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig." (Spreuken 18:11).

"De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." (Psalm 23:1a)

maandag 4 maart 2013

Door het oog van de naald

Vorige week hebben wij gezien dat geld en bezittingen (Mammon) een afgod kunnen zijn. Met een afgod in de binnenzak is het echter onmogelijk met God te leven, laat staan Zijn Koninkrijk binnen te gaan.

Jezus zei daarover: "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan" (Matteüs 19:24). Of om het anders te zeggen: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een mens om het Koninkrijk van God binnen te komen met een afgod.

Het oog van een naald was een nauwe opening in een oude middeleeuwse Oosterse stadsmuur. Die opening was net wijd genoeg om een mens door te laten, maar geen kameel. 's Avonds als de poorten gesloten waren konden laatkomers nog wel één voor één door die kleine opening, maar geen groepen en zeker geen legers. (De foto toont het ‘oog van de naald’ in de oude muur rond Jeruzalem. Dit is het ‘oog van de naald’ waar Jezus over sprak).

Jezus gebruikte vaker overdrijving om Zijn boodschap duidelijk te maken. Dat doet Hij ook hier. Hij wil ons zeker niet vertellen dat rijke mensen niet behouden kunnen worden. Zijn boodschap is dat het onmogelijk is het koninkrijk van God binnen te gaan als Mammon of een andere afgod in ons leven is. Om het directer te zeggen: je komt niet binnen als je andere goden probeert mee te smokkelen.

Nadenken over eventuele afgoden in ons leven - en daarmee afrekenen - is dus van levensbelang. Van eeuwig levensbelang.


vrijdag 1 maart 2013

Rijk en toch zo arm


Veel mensen hebben een afgod in hun leven zonder dat zij zich dat realiseren. Veel christenen hebben iets in hun leven dat hun relatie met God in de weg staat. Dat kan van alles zijn: geld, begeerte, tradities, godsdienst, hoogmoed, drank, sport, wetenschap, werk, enz. enz. Dat zijn allemaal dingen die ons leven kunnen beheersen en die de eerste plaats in ons leven kunnen innemen. Soms gaat het om verkeerde dingen; vaak gaat het om goede dingen, die verkeerd worden als ze ons leven gaan beheersen.

In Marcus 10:17-27 kunnen wij lezen dat Jezus een rijke jonge man ontmoette. Er was een afgod in het leven van die man. Die afgod was geld. Op zich is het niet verkeerd om rijk te zijn, zolang geld het leven niet gaat beheersen. Ook Jezus veroordeelt rijkdom niet. Jozef van Arimatea en Nikodemus waren beiden discipelen van Jezus. Beiden waren vooraanstaande, rijke mannen. Toch benadert Jezus deze twee mannen heel anders dan de rijke jongeling. Waarom? Omdat geld en bezit voor Jozef van Arimatea en Nikodemus geen afgoden waren. In tegendeel, zij gebruikten hun bezittingen om God te dienen (Matteüs 27:57-60 en Johannes 19:39).

Toen Jezus die oprechte jongeman voor een keuze stelde, gebeurde er iets afschuwelijks. In Marcus 10:22 staat: "Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen." Op het meest beslissende moment in zijn leven maakte hij de verkeerde keuze. Hij koos er voor zijn afgod te blijven dienen in plaats van het eeuwige leven te vinden, waar hij zo naar verlangde.