vrijdag 30 november 2012

God wil MIJ leiden!


Als jonge evangelist heb ik een tijdlang op het Brandpunt in Doorn gewoond. Het Brandpunt was jarenlang de thuisbasis van ‘broeder’ Kits, een van de meest dynamische predikers die ons land gekend heeft. Samen met zijn vrouw trok hij in een omgebouwde vrachtwagen door het land. Hij preekte, zij speelde op het orgel.

Op een dag kreeg broeder Kits bezoek van een aantal christenen die hem vertelden dat God hen door een visioen had duidelijk gemaakt dat zij het Brandpunt zouden moeten overnemen.
“Prima”, zei broeder Kits, “als God het mij ook laat zien, zal ik jullie het Brandpunt geven”.

Een mooie en wijze reactie waaraan ik telkens moet denken als christenen menen dat God hen heeft duidelijk gemaakt wat ik moet doen. Soms gebeurt dat. Als leider van een christelijke organisatie word ik af en toe gecontacteerd door christenen die beelden, visioenen of profetieën over ons werk hebben ontvangen. Ik neem dat altijd serieus, maar ik weet ook dat God geen andere mensen nodig heeft om mij te leiden. Hij zal ook direct met mij ‘spreken’ als Hij iets van mij wil. Ik vind de input van andere christenen heel belangrijk, maar ik geloof dat God zelf mij duidelijk zal maken wat Hij van mij wil.

Luister naar volwassen en geestelijke christenen, maar nog belangrijker, luister naar wat God jou te zeggen heeft.


donderdag 29 november 2012

Gods wil en mijn vrijheid


Jarenlang heb ik Gods wil gezien als een lijn die van A naar B loopt. Mijn opgave was het om op die lijn te balanceren en er niet van af te wijken. Zo zie ik Gods wil – op een enkele uitzondering na – echter niet meer.

Ik ervaar Gods wil, na vele jaren leven met Hem, als een raamwerk waarbinnen ik mij vrij mag bewegen. Zolang ik binnen dat raamwerk blijf leef ik naar de wil van God. Verlaat ik dat raamwerk dan verlaat ik god en datgene wat Hij van mij wil.

Zo gaan ouders ook met hun kinderen om. Zij geven het raamwerk aan waarbinnen het kind zich vrij mag bewegen. Bijvoorbeeld stellen ouders bepaalde voorwaarden waaraan vriendjes of vriendinnetjes moeten voldoen (netjes opgevoed, beleefd, sociaal, etc.). Vervolgens laten zij het aan hun kind over welk vriendinnetje of vriendje het kiest.

Zo is het ook in onze relatie met God. Hij heeft ons door Zijn Woord een heel duidelijk raamwerk gegeven waarbinnen wij ons vrij mogen bewegen. Bijvoorbeeld wil Hij dat wij onze naasten liefhebben. Dat is het raamwerk waarbinnen wij met anderen moeten omgaan. Hoe wij die liefde voor onze naaste vervolgens invullen mogen wij zelf kiezen. Dat is de vrijheid die God ons geeft.

Natuurlijk kan het ook gebeuren dat God ons een heel specifieke opdracht geeft. Dan wordt Gods wil weer een lijn, die zich echter altijd binnen Zijn raamwerk afspeelt.


Morgen: wat als anderen een profetie over ons hebben ontvangen en ons willen voorschrijven wat wij moeten doen?

woensdag 28 november 2012

Wees voorzichtig met jouw hart!


Heb je ook wel eens iemand horen zeggen: 'God heeft dit op mijn hart gelegd'. Zo'n zin klinkt heel goed en waarschijnlijk is het ook waar, maar het hoeft niet.

In 1 Kronieken 17:2 lezen wij dat de  profeet Nathan David aanmoedigde om te doen wat hij op zijn hart had. David had voor zichzelf een mooi paleis gebouwd en wilde vervolgens een tempel voor God bouwen. Hij maakte plannen, zijn motieven waren zuiver, en toch stak God er een stokje voor. In hoofdstuk 28:3 wordt als reden hiervoor gegeven dat David een krijgsman was en dat er bloed aan zijn handen kleefde.

Ook wij kunnen soms overtuigd zijn van Gods leiding in ons leven en denken dat God ons iets op het hart heeft gelegd, terwijl dat niet het geval is. We moeten voorzichtig zijn met ons hart, en de impressies en verlangens van ons hart toetsen aan het Woord van God. Want in Jeremia 17:9 staat: "Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?" Dus oppassen geblazen!

Gods wil voor ons leven speelt zich altijd af binnen de context van Zijn Woord. De Heilige Geest maakt Zijn wil voor ons persoonlijk. Een goede toets is vervolgens om datgene wat wij verstaan als Gods wil voor te leggen aan volwassen, geestelijke christenen.


Morgen: Gods wil en onze vrijheid!

dinsdag 27 november 2012

De bijzondere manier


Gisteren hebben wij gezien dat God ons meestal laat weten wat Hij wil, door de bijbel, door de Heilige Geest en door andere christenen. Dat is de gebruikelijke manier. Maar God kan ook heel andere wegen gaan.

Bijzonder is wanneer God op een directe manier tot één van zijn kinderen spreekt en haar of hem een opdracht geeft voor een specifieke situatie. Daarbij maakt God onder andere gebruik van beelden, visioenen, dromen en profetieën om tot zijn uitverkorenen door te dringen. Dat deed hij bijvoorbeeld bij Gideon (Rechters 7), Jozef (Matteüs 2:13) Saulus (Handelingen 9) en Johannes op het eiland Patmos (Openbaring 4:1).

Het is mijn ervaring dat veel christenen willen drijven op het bijzondere en voorbijgaan aan het gebruikelijke. Het is natuurlijk ook veel gemakkelijker en veel interessanter om te zeggen “God heeft mij Zijn wil bekend gemaakt door het volgende visioen ...” dan te zeggen: “Na diepgaande bijbelstudie, uren op mijn knieën  en gesprekken met medegelovigen ben ik tot de overtuiging gekomen dat dit is wat God van mij vraagt”. Mijn raad: wees voorzichtig met de stellige bewering dat God direct tot jou gesproken heeft door beelden, visioenen of profetieën. Het kan zelfs heel gevaarlijk worden als wij deze ‘openbaringen’ gebruiken om anderen te vertellen wat zij moeten doen. Morgen zullen wij zien dat zelfs David, die een man naar Gods hart genoemd wordt, eens ten onrechte de indruk van zijn hart uitlegde als de wil van God.
 

maandag 26 november 2012

Gods wil


Mijn vrouw Christine neemt iedere donderdagmorgen deel aan een bijbelgespreksgroep. Acht vrouwen treffen zich voor bijbelstudie, gebed en tja om elkaar op de hoogte houden van alles wat belangrijk is J. Tijdens het avondeten verzuchtte zij eens: “God maakt al die vrouwen door beelden, visioenen en profetieën duidelijk wat ze moeten doen”. En toen met een teleurgestelde blik in de ogen: “Bij mij doet God dat nooit”.

Nou ja, daar valt wel iets over te zeggen. Hoe maakt God zijn wil bekend aan zijn kinderen? Ik zou daarbij een onderscheid willen maken tussen de gebruikelijke manier en de bijzondere manier.

Gebruikelijk is dat God drie wegen gaat om tot ons door te dringen:

1. Door Zijn Woord. 
De bijbel bevat een schat aan voorbeelden, aanmoedigingen, geboden en verboden. Door al die geschriften leren wij God (beter) kennen en datgene waar Hij voor staat en wat Hij wil. Dat is het grote raamwerk waarbinnen zich de wil van God altijd moet afspelen, want God kan niet in strijd zijn met Zichzelf.
2. Door zijn Heilige Geest 
De algemene wil van God voor al zijn kinderen wordt heel persoonlijk gemaakt door de Heilige Geest. De Geest van God die in ieder christen woont helpt ons om het woord van God te begrijpen en toe te passen in ons dagelijks leven. 

3. Door medegelovigen 
Ons hart is echter onbetrouwbaar (Jeremia 17:9). Dat wil zeggen dat wij ons heel gemakkelijk voor de gek kunnen houden en onszelf kunnen aanpraten dat iets naar de wil van God is, terwijl God er helemaal niets mee te maken heeft. Daarom is het goed om de wil van God zoals wij die denken te verstaan te toetsen aan de wijsheid en het inzicht van volwassen christenen die oprecht met de Heer leven.


Morgen: Hoe God op een bijzondere manier Zijn wil bekend maakt.

vrijdag 23 november 2012

De omgang met elkaar!


Vele jaren mag ik nu al weer leiding geven in christelijk werk. Dat is een geweldig voorrecht, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ook in het werk, dat voor het Koninkrijk van God gedaan wordt, komen heel wat problemen voor. Helaas moet ik vanuit mijn ervaring zeggen dat de grootste bedreiging voor de Gemeente van Jezus Christus ligt in de relatie die wij als gelovigen hebben met elkaar. En dat, terwijl de bijbel zo duidelijk is, en zoveel te zeggen heeft, over onze omgang met elkaar. Vandaag een tiental bijbelse 'spelregels' als spiegel. In bijna al die bijbelgedeelten komt het woord 'elkaar' voor.

1. Aanvaardt elkaar
"Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard." (Romeinen 15:7)

2. Leef in harmonie met elkaar
"Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft." (Efeziërs 4:1-3)

3. Bouw elkaar op
"Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft." (Kolossenzen 3:16)

4. Help elkaar
"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10)

5. Respecteer elkaar
"Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander." (Filippenzen 2:2-4)

6. Zorg voor elkaar
"Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na." (Galaten 6:1,2)

7. Bemoedig elkaar
"Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen." (Hebreeën 10:24)

8. Vergeef elkaar
"Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven." (Kolossenzen 3:13)

9. Bidt voor elkaar
"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar."

10. Heb elkaar lief
"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." (Johannes 13:34,35)


donderdag 22 november 2012

Een voortreffelijke taak!


Paulus schrijft aan zijn discipel Timotheus (1 Tim 3:1) “Indien iemand staat naar het opzienersambt (leiding geven), dan begeert hij een voortreffelijke taak”. Mooi en aardig, maar, als je de voorwaarden voor geestelijk leiderschap, die wij gisteren op een rijtje hebben gezet, tot je door laat dringen, moet de vraag zich wel opdringen: wie kan dan nog geestelijk leider zijn?

Het antwoord is NIEMAND, omdat er geen mens is die aan alle voorwaarden voldoet. Op een, of meerdere, of vele punten vallen wij allemaal door de mand.

Het is als bij preken. Als dominees, voorgangers en evangelisten alleen maar zouden mogen preken over dingen die ze zelf onder de knie hebben, zou het heel stil worden vanaf de kansel. Maar, als iemand preekt houdt hij zichzelf en de toehoorders voor wat het Woord van God te zeggen heeft. Dat Woord is in de eerste plaats van toepassing op de prediker en daarna pas op zijn toehoorders. Hij preekt dus tegen zichzelf en tegen allen die aanwezig zijn.

Zo hoeven geestelijke leiders niet volmaakt te zijn. Dat is ook onmogelijk. Paulus legt de lat heel hoog, maar essentieel voor een leider is dat hij zich wil onderwerpen aan het Woord van God.

Eigenlijk zou je de taak van een geestelijk leider kunnen samenvatten in drie punten!

1. Zelf dagelijks met God leven!
2. De richting aangeven!
3. De mensen die hem zijn toevertrouwd liefhebben en opbouwen in het geloof!


Morgen: regels voor de omgang met elkaar!

woensdag 21 november 2012

Geestelijk leiderschap


In een van de Manna studies gaan wij uitvoerig in op wat Paulus zijn discipelen Timotheus en Titus voorhield over geestelijk leiderschap.

In die twee brieven heb ik 34 voorwaarden gevonden die Paulus noodzakelijk achtte voor een leider. Heel opmerkelijk is dat 23 van deze voorwaarden direct te maken hebben met het persoonlijke leven van de leider. Verder hebben 9 voorwaarden te maken met zijn gezin, en maar 2 voorwaarden hebben direct te maken met zijn werk.
Hoe is dat mogelijk?
Omdat een christelijke bediening niets anders is dan de uiterlijke en zichtbare expressie van een innerlijke overtuiging. Een christelijke bediening is niet iets wat je bewerkt, het is wat je naleeft. Het is niet primair wat je doet, maar hoe je bent.

Ik heb in de Manna studies de 34 voorwaarden die Paulus noemt gegroepeerd in 17 hoofdpunten. Die geef ik hier zonder commentaar weer.

Onberispelijk
Rein
Waardig
Ordelijk
Gastvrij
Niet verslaafd
Niet opvliegend
Vriendelijk
Niet hebzuchtig
Geen pasbekeerde
Een goede reputatie
Eerlijk
Een sterke geestelijke overtuiging
Niet trots
Van goede wil
Rechtvaardig
Gedisciplineerd

Deze bijbelse voorwaarden voor leiderschap mag iedere geestelijke leider zich als spiegel voorhouden. Ieder christen natuurlijk ook!


Morgen: Als de lat zo hoog wordt gelegd hoe kan dan nog iemand geestelijk leiding geven?

dinsdag 20 november 2012

Problemen met de leiding!


In gemeenten en christelijke organisaties komt het nogal eens voor dat leden of medewerkers problemen hebben met de leiding. Op zich is dat normaal en ook helemaal niet dramatisch. Belangrijk is echter hoe met deze onvrede wordt omgegaan. Hier een drie stappen plan.

1. Bid voor jouw leider
Leg het probleem voor aan de Heer. Vraag Hem om jou te laten zien of jouw bezwaren gegrond zijn. Draag jouw leider op aan de Heer. Vraag God jouw leider te zegenen en openheid te geven voor een gesprek.

2. Praat met jouw leider
Ga op jouw leider toe en vertel hem dat je graag een gesprek met hem wilt hebben. Maak geen verwijten, maar blijf bij jezelf. Vertel hem of haar waar jij problemen mee hebt.

3. Reageer geestelijk
Mooi als het gebed en het gesprek tot een doorbraak leidt. Als er toch geen oplossing gevonden kan worden heeft een christen twee mogelijkheden om geestelijk te reageren. In de eerste plaats kan hij de weg van de leider accepteren en hem of haar verder ondersteunen en bemoedigen in het uitoefenen van zijn taak. Per slot van rekening vertelt de Bijbel dat de leider niet toevallig in zijn positie is maar dat God hem heeft aangesteld (Romeinen 13:1). Is zo'n houding echter niet mogelijk dan kan hij zich vrijwillig terugtrekken. Niemand verplicht jou immers om bij een bepaalde organisatie te werken of lid te zijn van die ene gemeente.

Ondermijning, roddelen, lasteren, of zoals Paulus schrijft aan zijn discipel Timótheüs (4:7), onheilige oudevrouwenpraat - achter de rug van de leider om - is nooit een geestelijke oplossing.


Morgen: geestelijk leiderschap

maandag 19 november 2012

Hoe bouw jij?


Jezus Christus is het fundament in het leven van de christen. Op Het fundament, dat vast, onveranderlijk en stabiel is, kunnen wij op verschillende manieren 'bouwen'. Het bouwwerk van ons leven kan worden opgetrokken uit goede materialen zoals goud, zilver en kostbaar gesteente; maar het kan ook worden opgetrokken uit goedkope, vergankelijke materialen zoals hout, hooi of stro. Beide gebouwen kunnen er best aardig uitzien, maar er is een groot verschil in kwaliteit.

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 3 dat eens het bouwwerk van ons leven getest zal worden. Het is alsof het bouwwerk van ons leven wordt ondergedompeld in vuur. Dan zal blijken of wij op het fundament op een goede manier gebouwd hebben of dat we er eigenlijk helemaal niets van hebben gemaakt.

Het bouwwerk van goede, kostbare en solide materialen zal in het vuur standhouden; het bouwwerk van goedkope, vergankelijke materialen zal in vlammen opgaan.
De eerste persoon zal Jezus de vruchten van zijn leven kunnen aanbieden.
De tweede persoon zal met lege handen voor Jezus staan.
En jij?


vrijdag 16 november 2012

Gij zijt mijn toevlucht!


Er werd eens een wedstrijd georganiseerd voor beeldende kunstenaars. De opdracht was een tekening of een schilderij te maken dat de begrippen 'rust' en 'vrede' zou weergeven. Veel kunstenaars concentreerden zich op symbolische beelden van vrede en rust zoals een zonsondergang, lammeren in een wei, een dwarrelend blad en een rustig brandende kaars. De eerste prijs werd echter gewonnen door een kunstenaar die een schilderij maakte van een verschrikkelijke storm die tegen een rotswand beukte. In een kleine nis in de rotsen was een nest te zien waarin een adelaar een jonge vogel beschermde met haar vleugels.

Wat een prachtig beeld van de bescherming die wij kunnen vinden onder Gods vleugels. In Psalm 91:4 staat: "Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild". Ons leven en alles wat op ons afkomt, is soms ook als een (verschrikkelijke) storm. Soms voelen wij ons bedreigd en weten wij niet of wij het geestelijk of lichamelijk zullen redden. Juist in die tijden mogen wij weten en zullen wij ervaren dat God ons beschermt onder Zijn vleugels.

Neem dit weekend eens tijd Psalm 91 te lezen en op jou te laten inwerken. Laat de woorden van bemoediging doordringen tot jouw ziel.

 

donderdag 15 november 2012

Anti probleem verzen!


Gisteren hebben wij stil gestaan bij de mooie en krachtige woorden uit 1 Petrus 5:7 "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u".

Vandaag nog een paar anti probleem verzen om over na te denken.

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Mattheus 11:28

"Laat af en weet, dat Ik God ben". Psalm 46:11a

"Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij". Psalm 23:4

"De haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd". Lucas 12:7

“Onder Zijn wieken vind je toevlucht”. Psalm 91:4b

“Ik zal bij jou zijn”. Exodus 3:12a)

“Gebroken mensen is de Heer nabij, Hij redt wie zwaar worden getroffen”. Psalm 34:19

"Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden". Lucas 12:22

“Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat”. Psalm 91:11

“De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen”. Exodus 14:14

“De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven”. Psalm 121:7

Wat is jouw (uw) anti probleem vers?


woensdag 14 november 2012

De weg voor alle problemen!


Petrus noemt een heel mooie oplossing voor al onze problemen. In 1 Petrus 5:7 kunnen wij lezen "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u". Wat een bijbelvers!

Werpt - Er staat niet: breng je zorgen bij de Heer, of: leg ze aan Zijn voeten, of: breng ze bij het kruis, zoals op de foto. Dat zou allemaal prima zijn geweest. Er staat echter: werp je problemen op Hem. Smijt de problemen van je af! Gooi ze weg! Stort ze op de Heer!

Al uw bekommernis - Dat zijn zorgen, problemen, lijden, onzekerheden, vragen, twijfels, angsten, teleurstellingen, enz, enz. En niet een beetje, maar ALLES!

Op Hem - Het klinkt haast een beetje oneerbiedig, maar Petrus moedigt ons echt aan om onze last op Hem te gooien.

Want - Ook hier gebruikt Petrus weer een krachtige uitdrukking. Hij schrijft niet: en God zal voor jou zorgen, nee hij noemt het als een vanzelfsprekende waarheid. Je kunt al jouw problemen bij Hem brengen omdat je kunt weten dat Hij voor jou zorgt.

Hij zorgt voor u - Is dat niet mooi? God, de Schepper van hemel en aarde zorgt voor jou. Wij mogen zeggen "Mijn God zorgt voor mij". Zeg dat maar een paar keer hardop om deze waarheid werkelijk te laten doordringen tot jouw hart.

Dank je wel Petrus voor deze korte maar fantastische zin (die hij overigens in Psalm 55 gevonden heeft). Morgen nog een aantal anti-probleem verzen.


dinsdag 13 november 2012

Grote problemen zijn beter!


Nee, ik hou niet van problemen. Toch weet ik uit bijna 45 jaar leven met de Heer, dat problemen een belangrijke rol spelen in mijn geestelijk leven. Problemen brengen mij dichter bij God. En zoals wij gisteren hebben gezien valt God's oog op een bijzondere manier op mensen die lijden en problemen hebben.


Wat doe ik als ik een klein probleem heb?
Ik los het op.
Wat doe ik als ik een probleem heb dat zo groot is dat ik het onmogelijk zelf kan oplossen? Dan breng ik het bij God.
Wie heeft de meeste kans mijn probleem op te lossen?
Ik met mijn beperkte mogelijkheden of God met Zijn onbegrensde macht?
Het antwoord is duidelijk!

Daarom zijn grote problemen voor mij beter dan kleine problemen. Grote problemen dwingen mij tot God te gaan. Ik geef ze over aan Hem en vertrouw dat Hij een oplossing geeft. En als Hij dat doet wordt ik getuige van zijn wonderlijk ingrijpen in mijn leven.

Ik denk dat Paulus dit alles in gedachten had toen hij 2 Korinthiërs 12:10 schreef: “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. Als ik zwak ben en weet dat ik het zelf niet aankan word ik teruggeworpen op God, die tegen mij zegt: “Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27).

Overigens, de ongelukkige smiley, in de fotomontage die ik gevonden heb, is geplaatst op de letter J. Daar moeten onze problemen naar toe: naar Jezus!


Morgen: een simpele oplossing voor problemen.

maandag 12 november 2012

De zegen van problemen!


Als ik u vraag om een aantal beroemde torens te noemen, wat antwoordt u dan?
Waarschijnlijk de Eiffeltoren in Parijs.
Of de Twin towers in New York.
Misschien een toren bij u in de omgeving.
Maar het is haast wel zeker dat u ook een kleine toren in het noorden van Italië zult noemen.
De toren van Pisa.

Ik weet niet of u ooit bij die toren geweest bent, maar ik kan u verzekeren dat die toren niet veel voorstelt. Er zijn duizenden torens die hoger zijn en vele torens die mooier zijn.
Hoe komt het dan dat wij toch allemaal de toren van Pisa kennen?
Omdat die toren een probleem heeft!
De toren staat scheef, en dat maakt het nou juist zo interessant. Daarom - en alleen daarom - valt ons oog erop.

Met andere woorden, het probleem werkt in het voordeel van de toren van Pisa. Ik betwijfel of iemand van ons de toren van Pisa zou kennen als die recht zou staan.

Er zit een geweldige kracht in problemen.
Problemen dwingen ons om creatief te zijn, om oplossingen te zoeken, om te studeren, om anderen om hulp te vragen.
Problemen kunnen het beste uit ons halen.
Problemen zijn uitdagingen die nieuwe kansen creëren.
En het belangrijkste: problemen brengen ons ertoe God te zoeken.
Maar niet alleen dat!

In Johannes, hoofdstuk 9 kunnen wij lezen dat Jezus’ oog, in een grote groep mensen, op één man viel.
Waarom?
De man had een verschrikkelijk probleem - hij was vanaf zijn geboorte blind.
Jezus zag de man en genas hem.
Door zijn probleem - en alleen door zijn probleem - had deze man een persoonlijke en wonderlijke ervaring met Jezus die geen van de omstanders had en ooit zou hebben. Zijn grote probleem werd zijn fantastische zegen!

Dit is zo’n prachtige bemoediging. Niet alleen brengen problemen ons ertoe God te zoeken. Veel belangrijker nog: als wij problemen hebben valt Gods oog op een bijzondere manier op ons.


Morgen: waarom grote problemen beter voor ons zijn dan kleine problemen.

vrijdag 9 november 2012

Weerstand bieden aan Satan!


De Bijbel leert ons dat Satan sluw is en macht heeft. In 1 Petrus 5:8 staat: "Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8)
Dat is een beangstigende gedachte.
Toch is satan overwonnen.
Hij is machtig, maar niet almachtig.

Toen Jezus verzocht werd in de woestijn zei Hij: "Ga weg, satan!" (Matthéüs 4:10b). Onmiddellijk liet de duivel Hem met rust en engelen kwamen om Hem te dienen. In Jacobus 4:7 staat: "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden." In 1 Petrus 5:9, het vers dat volgt op satan als de 'brullende leeuw', staat: "Wederstaat hem, vast in het geloof." (1 Petrus 5:9a)

Het is dus heel goed mogelijk om weerstand te bieden aan satan.
Hoe?
Door terug te ‘vechten’?
Nee, door bescherming te zoeken bij Jezus.
Door te vertrouwen op Hem.
Door onze hand te leggen op Zijn overwinning op Golgotha.
Dat is onze hoop!
Onze enige hoop!


donderdag 8 november 2012

God dienen


Een van de mooiste verzen in de Bijbel over het dienen van God vinden wij in Jozua hoofdstuk 22:5. Daar kunnen wij lezen dat Jozua zei: "Volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel."
In dat ene vers worden vijf dingen genoemd waarop wij moeten letten in het dienen van de
Heer:

1. Hem liefhebben
2. In Zijn wegen wandelen
3. Zijn geboden onderhouden
4. Hem aanhangen
5. Hem dienen met ons hele hart en onze hele ziel

De meest succesrijke christen is niet noodzakelijkerwijs diegene die het meest voor de Heer doet, maar diegene die God het minst hindert om Zijn werk in en door hem heen te doen.