donderdag 28 februari 2013

Misvattingen over geld

1. Arm zijn is geestelijk
Dat is onzin. Er zijn goede, geestelijke rijke mensen en slechte, ongeestelijke arme mensen. Sommige rijke mensen zijn vrijgevig; sommige arme mensen zijn hebzuchtig. Arm zijn op zich is geen deugd. Geld is neutraal. Onze omgang met geld echter niet. We kunnen goed en verkeerd omgaan met geld en met het ontbreken van geld.

2. Rijk zijn is zondig
Ook dat is geestelijke onzin. God zelf zegent mensen vaak met rijkdom. Hij gaf grote rijkdommen aan Abraham. Toen Salomo God vroeg om wijsheid om het land te besturen, gaf God hem wijsheid en ongekende rijkdommen (1 Koningen 3:5-15).

3. Rijke mensen kunnen niet behouden worden
Deze dwaling is gebaseerd op Matteüs 19:23 waar Jezus zegt: "Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan." Rijke mensen hebben andere drempels te overwinnen dan arme mensen in het binnengaan van het Koninkrijk van God. Rijkdom kan heel gemakkelijk een persoonlijke relatie met God in de weg staan. Dat maakte een geestelijk leven niet gemakkelijker, maar zeker niet onmogelijk.

4. Geld maakt gelukkig
Als dit waar zou zijn, zouden de rijken van deze wereld gelukkiger moeten zijn dan de armen. Het tegendeel is eerder waar. Er bestaat absoluut geen relatie tussen bezittingen en geluk. Te veel bezittingen, dat wil zeggen meer dan wij nodig hebben om op een normale manier te kunnen leven, creëren veel zorgen, spanningen en eenzaamheid. Te veel bezittingen maken de kans op geluk eerder kleiner dan groter. Niet te weinig en niet te veel is de beste basis voor geluk.

woensdag 27 februari 2013

Geldzucht

"Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend." (1 Timoteüs 6:9,10)

Paulus schrijft niet aan Timoteüs dat geld de wortel van al het kwaad is, maar de GELDZUCHT. Dat wil zeggen de zucht of de verslaving naar meer en meer en meer. Dat veroorzaakt allerlei problemen, omdat dit doel alleen maar te bereiken is ten koste van anderen. Ten diepste is geldzucht dan ook een probleem van egoïsme.

Een christen kan pas echt leven uit de overvloed die Jezus belooft (Johannes 10:10b), als hij zijn leven bewust overgeeft aan God en dagelijks de leiding van God in zijn leven zoekt. Zo kan een christen ook pas echt vrede vinden met betrekking tot zijn financiën, als hij bewust al zijn geld en bezittingen onder controle van God heeft gesteld en als het hem duidelijk is dat hij rentmeester is van datgene wat hem is toevertrouwd. Een rentmeester beheert geld en bezittingen van iemand anders. Alles wat wij bezitten, behoort God. Onze op gave is niet meer en niet minder dan die bezittingen een tijdje te beheren.

Misschien wil je vandaag eens heel bewust jouw geld en alles wat daarmee verbonden is bij de Heer brengen. “Heer, ik dank U voor alles wat U mij in bruikleen hebt gegeven. Het behoort U toe. Ik wil een goede rentmeester zijn van alles wat U mij heeft toevertrouwd. Help mij om een juist en bijbels perspectief op geld en bezittingen te hebben. Amen”.

dinsdag 26 februari 2013

God en Mammon

Wat is geld? Niet meer en niet minder dan een geautoriseerd ruilmiddel. Met andere woorden, geld zou de betrekking tussen mensen moeten helpen en vereenvoudigen. Het tegendeel is echter vaak waar. Geld en bezittingen creëren veel problemen in de relatie tussen mensen. Waarom? Omdat wij steeds meer willen hebben. Omdat wij meer willen hebben dan anderen. Omdat wij onverzadigbaar zijn.

In essentie zouden geld en bezittingen als volgt gebruikt moeten worden:
1. Voor een comfortabele voorziening van de eigen levensbehoeften. (Voeding, onderdak, kleding, gezondheid, ontwikkeling, ontspanning, etc.)
2. Voor het op weg helpen van de volgende generatie. (Opvoeding en opleiding van de kinderen; eventuele financiële hulp bij hun zelfstandige start in de samenleving, erfenis, etc.)
3. Als een appeltje tegen de dorst. (Geld reserveren voor eventuele problemen, moeilijke tijden en voor de oude dag.)
4. Om weg te geven. (Anderen helpen.)

Jezus zegt in Matteüs 6:24: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon." (Mammon is een Aramees woord dat vermogen of rijkdom betekent. Jezus gebruikte dit woord om daarmee de macht van geld aan te geven.) Anders gezegd, je kunt niet jezelf dienen en tegelijkertijd God dienen. Dat gaat niet samen. Daarom is het zo belangrijk dat wij tijd nemen om ons hart te onderzoeken ten aanzien van geld en bezittingen. Zonder dat wij daar bewust voor kiezen kunnen geld en bezittingen God wegduwen en Zijn plaats in ons leven gaan innemen.

maandag 25 februari 2013

Geld en geven

Het februarinummer van Uitdaging had als thema ‘Geld en geven’. De afgelopen week ontving ik een reactie hierop van Bert van der Laan. Graag geef ik die reactie hieronder weer. Een goede aanleiding voor mij om in de loop van deze week wat gedachten door te geven over geld.

Als je Jezus gaat volgen, zit daar alles bij. Alles. Dus ook je geld. Anders houd je toch wat achter. Dat betekent dat AL je geld van de Heer is. Dat klopt ook, want wij zijn rentmeester (1 Petrus 4:10) en wij bezitten dus niets, alles is van de Heer. Dat haalt gelijk alle spanning weg van ons bestedingspatroon. Nee natuurlijk, want we moeten wel goed rentmeester zijn. Maar dat mag vanuit de ontspanning die de Heer ons geeft. Dus als je tienden geeft, is dat prima. Als je meer geeft, is dat prima. Als je minder geeft, is dat prima. De basisregel is: Het is heerlijk om te geven. Je moet er ook niets van terugverwachten anders is het geen gift.

Ik was een keer op bezoek bij mensen die van giften leefden en de luxe waarin zij leefden, verbaasde mij. Ik heb daaruit geleerd dat je de gift volkomen moet loslaten. Anders is het geen gift. Dan koop je er namelijk iets voor terug. Bijvoorbeeld je wilt weten wat het bestedingspatroon is van degene aan wie je hebt gegeven, en dan heb je niet gegeven!

Als je over te weinig geld beschikt, kan het zijn dat je te weinig geeft. Vorig jaar liepen mijn inkomsten terug, en na afloop van het jaar constateerde ik dat ik meer had gegeven. Maar dat is dus geen wet, Jezus laat daarin vrij!

Geld is, zoals de bijbel ons waarschuwt, een gevaarlijk middel. We moeten er iedere keer bij stil staan dat dit zo is, zoals Jezus ons waarschuwt. En ons realiseren dat we rentmeester zijn en het dus niet van onszelf is. En zo mogen we omgaan met hetgeen de Heer ons toevertrouwt. Met vallen en opstaan. Dat moet ik mijzelf dus net zo goed voorhouden.

Bert

vrijdag 22 februari 2013

Het Lam van God

In Leviticus 16 kunnen wij lezen hoe de Israëlieten verzoening vroegen voor hun zonden. Aäron, de hogepriester, moest één keer per jaar twee geitenbokken nemen en die voor het aangezicht van God brengen, bij de ingang van de tent der samenkomst. Eén van die twee bokken moest dan worden geofferd om zó verzoening te krijgen voor de overtredingen en de zonden van het volk. De andere bok moest echter in leven blijven. In de verzen 21 en 22 lezen wij wat daarmee moest gebeuren: "Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied." Voor de verzoening van de zonden was het nodig dat één bok stierf; de onschuldige bok stierf in plaats van de schuldige mensen. Op de tweede bok werden als het ware alle zonden van het volk overgebracht. Deze bok werd dan buiten het tentenkamp gebracht om de zonden uit het midden van het volk te verwijderen.

Dit alles had Johannes de Doper ongetwijfeld in gedachten toen hij Jezus Christus bij de mensen introduceerde met de woorden: "Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." (Johannes 1:29b). Jezus Christus stierf, net als die ene bok, als onschuldige voor de zonden van anderen. En net als die andere bok droeg Hij de zonden van alle mensen tot buiten het tentenkamp. Hij stierf buiten de poorten van Jeruzalem. Met Zijn bloed en door het feit dat Hij verstoten werd, verkreeg Hij verzoening voor alle zonden. De zonden van alle mensen van alle landen en van alle tijden. De straf is betaald. Voor eens en voor altijd is genoegdoening gedaan. Dat is goed nieuws.

donderdag 21 februari 2013

Zonde doen en zonde hebben

De door schade en schande wijs geworden apostel Johannes schreef: "Indien wij zeggen dat wij niet zondigen misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet (1 Johannes 1:8)". Het is alsof hij ons wil zeggen: "Houd jezelf niet voor de gek. Denk niet dat jij niet zondigt. Denk niet dat er ooit een tijd komt dat jij niet meer zondigt. Want als je dat denkt ben je niet realistisch. Je houdt jezelf voor de gek. Zonde is en blijft een deel van ons aardse leven".

Zonde doen betekent dat wij zondigen en zo gauw wij dat ontdekken die zonde belijden aan onze Heer en indien nodig en mogelijk ook aan onze naaste. We proberen het weer goed te maken en nemen ons voor op te passen met betrekking tot deze zonde.

Zonde hebben is heel anders. Het betekent dat wij een zonde in ons leven hebben waarmee wij niet afrekenen. Een zonde die wij bewust in ons leven laten. Een zonde die wij mogelijk zelfs koesteren. Voorbeelden zijn: lauwheid, een kritische geest, afgunst, onreinheid, hebzucht, oneerlijkheid ... enz. enz.

Zonden doen is volgens Johannes niet goed, maar wel normaal. Zonden hebben is funest voor ons christenleven. Zonden die wij bewust in ons leven laten maken ons christen leven kapot en onvruchtbaar.

woensdag 20 februari 2013

(Opbouwende) kritiek

Met Uitdaging en ook met deze website timmeren wij aan de weg. Dat trekt automatisch waardering, maar ook kritiek aan. Uitdaging is te dik of te dun, te groot of te klein. De inhoud van de krant of de website is te evangelisch of te reformatorisch. Te direct of te vaag.

Er zijn verschillende soorten kritiek. Soms is kritiek niets anders dan het ventileren van jaloezie (zie gisteren). Ja, ook onder christenen is er helaas veel nijd. Ook als het woord 'opbouwend' aan kritiek wordt toegevoegd betekent dat soms niet meer dan het vergulden van iets wat negatief bedoeld is. Dit soort kritiek mogen wij niet tot ons laten doordringen. Het breekt af en maakt kapot.

Als echter een vriend, dus iemand die het goed met jou meent, kritiek uit, dan is dat een heel ander geval. Spreuken zegt hierover "Oprecht zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand" (27:6).

Het probleem is natuurlijk het onderscheiden tussen goede kritiek en afbrekende kritiek. Onderscheiden is echter een gave die de Heilige Geest schenkt. Als wij vervuld zijn met Zijn Heilige Geest en oprecht met Hem wandelen zal Hij ons inzicht geven in kritiek die wij ons ter harte moeten nemen en kritiek die wij van ons af kunnen laten glijden.

dinsdag 19 februari 2013

Het monster van afgunst

Gisteren hebben wij het gehad over de zonde van lauwheid, die een gruwel is voor God. Er is nog een grote zonde, die veel andere zonden in haar kielzog meesleurt. Dat is de zonde van jaloezie, naijver en afgunst. In wezen zegt deze zonde: ik gun jou niet wat jij hebt, of, ik wil hebben wat jij hebt. Deze afgunst kan van gemene steken onder water, laster en diefstal zelfs tot moord leiden.

Jaloezie is er zolang er mensen zijn en zelfs al daarvoor. De engelen in de hemel rebelleerden tegen God, nog voordat een mens geschapen was, omdat ze gelijk wilden zijn aan God (Jesaja 14:12-14). Adam en Eva zondigden omdat ze ‘als God wilden zijn’ (Genesis 3:5). Kaïn doodde zijn broer Abel omdat hij jaloers was op zijn relatie met God (Genesis 4:8). De Israëlieten bouwden de toren van Babel omdat ze tot de hemel wilden reiken (Genesis 11:1-9).

Ik heb geleerd dat jaloezie een monster is. Nee, ik wil het nog sterker weergeven. Jaloezie, maakt van normale, aardige mensen, monsters, omdat zij reageren en handelen op een manier die buitensporig is en ver uitgaat boven de eigenlijke situatie. Een vrouw lastert over haar vriendin omdat zij zwanger is en zij niet. Een medewerker steelt bij zijn werkgever omdat hij het niet kan verkroppen dat het hem financieel beter gaat. Een man slaat zijn vrouw omdat zij vriendelijk was tegenover een vriend.

Het tegenovergestelde van jaloezie - en daarmee de genezing voor jaloezie - is dankbaarheid. "Dank U Heer, dat U van mij houdt. Dank u voor al het goede dat U mij gegeven hebt. Dank U dat U voor mij zorgt. Dank U voor alles wat mijn naaste heeft. Dank u dat het mijn buurman goed gaat".

Speelt jaloezie een rol in jouw leven? Zeg niet te snel nee, want jaloezie kruipt heel gemakkelijk en onopvallend in de ziel. Als je toch afgunst ontdekt, vertel het eerlijk aan God en dank Hem voor zijn unieke weg in jouw leven.

maandag 18 februari 2013

De grootste vloek!

Het gaat niet goed met het christendom in Nederland en Vlaanderen. Veel kerken staan leeg. Het morele verval is enorm. Het zout heeft zijn kracht verloren.

Wat is het grootste probleem?
Het is niet materialisme.
Het is niet het feit dat de wereld ons meer beïnvloedt dan wij de wereld beïnvloeden. Het grootste probleem is de duivel van lauwheid. Veel christenen zijn niet meer enthousiast over Jezus. Ze geloven het allemaal wel.
Vertrouwen op God? Wat is dat?
Leven vanuit de kracht van de Heilige Geest? Ken ik niet!
Gebedsverhoring? Beleef ik nooit!
Jezus navolgen? Ja, ik probeer goed te leven.

In Openbaring 3:14-16 kunnen wij lezen hoe God denkt over lauwheid. Daar staat: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen".
Dat is een heel krachtige uitdrukking. Wanneer spuug je iets uit? Als het verschrikkelijk smaakt. Als het vies is.

Zo spuugt God christenen uit die lauw zijn. Voor God is lauwheid vies, onsmakelijk, ja, om te kotsen. Lauwheid is erger dan zondigen. Voor zonde biedt God vergeving aan. Van lauwheid wil Hij zich ontdoen.

Hoe is het als God jou 'proeft'? Is dat aangenaam voor Hem of krijgt Hij dan braakneigingen? En als je moet concluderen dat de duivel van lauwheid ook jouw leven in zijn greep heeft, doe er dan iets aan?
Wat?
Beleid jouw zonde van lauwheid. Vertel God dat je een nieuwe start wilt maken. Leef met Jezus. Volg Hem na. Laat je door Hem leiden. Vertrouw Hem. Ga het avontuur met Hem aan van een sprankelend en dynamisch christenleven.

Lauwheid is een keuze!

Toewijding ook!

vrijdag 15 februari 2013

Ik was Paus!

Afgelopen week heeft Paus Benedictus XVI meegedeeld dat hij zijn werk als hoofd van de katholieke kerk neerlegt. Een verrassende en ongebruikelijke beslissing.

Deze gebeurtenis bracht in mij herinneringen boven die meer dan een halve eeuw oud zijn. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin op een kleine boerderij in Zuid-Limburg. Mijn ouders hadden zeven kinderen. Ik ben nummer twee in dat rijtje. Het was voor mijn ouders zeker niet gemakkelijk zoveel kinderen te verzorgen en op te voeden. Geld was er niet. We leefden van wat de boerderij leverde: aardappelen van de kleine perceeltjes land die verspreid rond ons dorpje lagen, groenten uit de tuin, eieren van de eigen kippen, vlees van de varkens. Onze moeder naaide uit oude jassen van mijn vader, korte broeken voor ons. Een keer per week werden alle zeven kinderen in een kuip gewassen, in hetzelfde badwater dat op het fornuis verwarmd was. Het leven was eenvoudig en goed.

Het geloof werd bij ons heel serieus genomen. Niet alleen gingen wij 's zondags naar de kerk, iedere morgen voordat wij naar school gingen bezochten wij eerst de mis. 's Avonds na het avondeten knielden wij allen neer om samen de rozenkrans te bidden. Mijn vader bad voor en wij baden na.

En natuurlijk was ik misdienaar. Toen ik negen was werd ik uitverkoren om Paus te zijn in een missieoptocht. Ik werd op een troon door het dorp gedragen (zie foto). Ik mocht de mensen zegenen. Wat was ik trots. Natuurlijk wilde ik daarna de echte Paus worden. Gelukkig ging dat niet door en mocht ik mijn eigen persoonlijke weg tot God vinden. Daarover kunt u lezen in mijn blog.

Ik wens u een mooi weekend toe!

donderdag 14 februari 2013

Homo-huwelijk


In navolging van een twintigtal westerse landen heeft deze week Frankrijk ook de deur geopend voor het homo-huwelijk (Nederland was overigens het eerste land). Ieder mens heeft het recht zo te leven als hij of zij dat wil. Als twee mannen of twee vrouwen samen door het leven willen, is dat hun vrije keuze. Het is niet in overeenstemming met hoe ik het leven begrijp, maar dat is onbelangrijk.

Maar waarom proberen deze mensen te kopiëren wat zó niet te kopiëren is? Een man en een vrouw zijn aanvullende seksuele wezens die de fantastische mogelijkheid hebben door hun liefde en eenheid leven door te geven. Dat kunnen twee mannen of twee vrouwen niet. Waarom dan de aanduiding 'huwelijk' kopiëren, die eeuwenlang voorbehouden was om de officiële band en de eenheid tussen een man en een vrouw weer te geven? Waarom willen zij dat überhaupt? Waarom geen andere, aparte naam voor hun 'anders dan man/vrouw relatie'. Dat zou toch veel beter en eerlijker zijn voor hen en veel duidelijker voor iedereen.

Hoe zou het zijn met de officiële wettelijke aanduiding homo-paar?
Homo-echt?
Homo-band?
Homo-relatie?

Er zijn overigens landen (zoals Letland) die het huwelijk in hun grondwet expliciet definiëren als een verbintenis tussen één man en één vrouw. Daar ben ik het mee eens. Homo en huwelijk zijn twee woorden die inhoudelijk en historisch niet bij elkaar passen.

Wat is uw mening?

woensdag 13 februari 2013

Stille tijd


Gisteren heb ik u een suggestie gedaan om bijbels positief denken te testen. Als wij onze gedachten gedurende de dag telkens opnieuw richten op God en als wij ons hart telkens opnieuw vullen met Hem, heeft dat direct een uitwerking op onze dag. Absoluut zeker. Probeer het maar.

Om die reden is ‘stille tijd’ zo belangrijk voor ons. Iedere dag tijd nemen om Zijn woord te lezen om te overdenken en met Hem te praten. Iedere dag twintig of dertig minuten bewust met Hem bezig zijn verandert onze dag en uiteindelijk ons leven. En zeg nu niet dat u daar geen tijd voor hebt. Dat is onzin. U hebt ook tijd om te eten, te wandelen, tv te kijken, in het internet te surfen. Dan moet u ook tijd kunnen vrijmaken voor God.

Achter de schermen werken onze technische mensen al enige tijd aan de mogelijkheid online 'stille tijd' te houden. Wij hopen deze module nog dit voorjaar aan de manna-vandaag site te kunnen toevoegen. Deelnemers aan de site worden dan niet alleen begeleid in het lezen en overdenken van Gods woord, ze krijgen ook de mogelijkheid online een gebedslijst aan te leggen en een geestelijk dagboek bij te houden. Wij hopen dat we zo veel deelnemers aan de site kunnen helpen dagelijks tijd door te brengen met God. Een mooiere dienst kunnen wij christenen niet bieden.

dinsdag 12 februari 2013

Bijbels positief denken testen

Positief denken is een keuze die wij hebben, wat ook onze omstandigheden zijn. Als het ons lukt om onze geest en ons hart te vullen met positieve beelden en gevoelens heeft dit een uitwerking op ons leven, de manier waarop wij met anderen omgaan, ons perspectief op de toekomst, ja zelfs onze gezondheid (Spreuken 17:22)

Positief denken is niets esoterisch of iets waar wij christenen bang voor moeten zijn of er voorzichtig mee moeten omgaan, het is een door God gemaakt mechanisme dat Hij gegeven heeft aan de mensheid. Christenen hebben daar boven uit de mogelijkheid met God te leven en zich te vullen met wie Hij is en Zijn leiding te aanvaarden. Dat is bijbels positief denken. Als wij ons bewust richten op Hem heeft dat - beter gezegd heeft Hij - een directe uitwerking op ons dagelijkse leven.

In tijden dat ik mij heel bewust gedurende de dag wil concentreren op mijn God plak ik een kleine rode sticker op mijn horloge. Iedere keer als ik op mijn horloge kijk om te zien hoe laat het is, neem ik even de tijd om God te loven en Hem te vragen mijn leven te leiden. Dit is een heel eenvoudige oefening om mij te helpen gedurende de dag God te zoeken. Mijn ervaring is dat dit een fantastische uitwerking heeft op mijn leven. Mijn dagen zijn anders als ik mij telkens opnieuw op God richt. Probeer het maar eens!

maandag 11 februari 2013

Positief denken als dwaasheid

Vorige week hebben wij nagedacht over positief denken. Er wordt zoveel onzin over verteld. Alsof het een wondermiddel is tegen inactiviteit, depressie, gebrek aan succes, etc.

In de film Amarican Beauty komt een vrouwelijke makelaar voor (zie foto) die aan het begin van de dag telkens weer tot zichzelf zegt: vandaag zal ik dit huis verkopen ... vandaag zal ik dit huis verkopen. Te verwachten dat zoiets een doorwerking heeft is niets anders dan bijgeloof en heeft niets te maken met een positieve levenshouding: integendeel!

Anderen beweren dat positief denken je kan helpen dingen te doen die je anders niet kunt. Dat is gevaarlijke dwaasheid. Positief denken stelt je niet in staat alles te doen, het helpt je wel alles beter te doen dan als je negatief denkt.

Positief denken is een door God in Zijn schepping gelegd mechanisme dat ons helpt beter en gelukkiger te leven. Het betekent eenvoudigweg dat positieve gedachten en gevoelens een positieve uitwerking hebben op ons handelen, onze gezondheid, de omgang met andere mensen. En die positieve gedachten en gevoelens zijn een keuze. We kunnen er iedere dag opnieuw voor kiezen om ons te richten op het positieve of ons naar beneden te laten trekken door het negatieve.

Bijbels positief denken gaat echter nog oneindig veel verder. De christen heeft de mogelijkheid zich te laten vullen en leiden door een liefdevolle God. Bijbels positief denken en leven betekent voor de christen niets anders dan vol zijn van God.

Morgen wil ik u een tip geven om bijbels positief denken te testen.

vrijdag 8 februari 2013

Ik kan alles in Hem

Roger Bannister was een Amerikaanse atleet die zich tot doel had gesteld om de mijl onder de vier minuten te lopen. Tot 1954 was dat nog niemand gelukt. Men beschouwde dat als een onmogelijkheid. Roger Bannister was er echter vast van overtuigd dat het hem eens zou lukken. Niet alleen trainde hij hard, hij vulde zijn gedachten en gevoelens met het doorbreken van die vier minuten-grens. En in 1954 lukte het hem ook. Hij vestigde een nieuw wereldrecord.

Een prachtig verhaal over positief denken.
Maar, de echte betekenis van deze gebeurtenis volgt nu.
Binnen een jaar na het doorbreken van de vier minuten-grens door Roger Bannister liepen 37 andere hardlopers ook onder de vier minuten.
Het jaar daarna maar liefst 300.

Hoe is dat mogelijk?
Dat is mogelijk omdat Roger Bannister niet alleen door de vier-minuten grens heen brak, veel belangrijker is dat hij door een ‘geloofsgrens’ heen brak. Of beter gezegd: een ‘ongeloofsgrens’.

Als dit door God geschapen mechanisme, van een positieve instelling, al werkt voor ieder mens, hoeveel temeer verandert dan ons leven als we ons willen vullen en laten leiden door de Schepper van hemel en aarde Zelf. David schrijft in Psalm 18:30 "Met mijn God spring ik over een muur". Het is alsof hij het wil uitschreeuwen: samen met mijn God zijn er geen grenzen. Paulus schrijft in Filippenzen 4:13 "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". Dat is geestelijk en bijbels positief denken!

donderdag 7 februari 2013

Je bent wat je denkt

In Ghana, Afrika, leeft een stam met de naam Ashanti. In die stam geven ouders hun baby’s de naam van de dag waarop zij geboren worden. Baby’s die op dinsdag geboren worden krijgen de naam ‘Akwasie’, wat betekent goddelijk, goed, vredelievend, vriendelijk. Baby’s die op woensdag geboren worden krijgen de naam ‘Kwaku’, wat betekent gemeen, gewelddadig, agressief.
Weet u wat het gevolg hiervan is?
Meer dan 50% van alle misdrijven in Ghana wordt gepleegd door mensen die geboren werden op . . . een woensdag.
Het zou eenzevende deel moeten zijn (14%) maar het is méér dan 50%.

De enige verklaring die sociologen hiervoor hebben is dat een verwachting die wordt opgebouwd in de geest - eerst door de ouders en later door de samenleving - altijd bevestigd wordt.

Ik denk dat we vaak geen idee hebben hoe ons onderbewustzijn ons leven stuurt. Wat wij (of anderen) er in stoppen komt er ook weer uit. Als wij ons concentreren op het negatieve en het slechte, zal dit ons leven beïnvloeden. Als wij ons 'dwingen' om ons te concentreren en te vullen met het goede zal dat een steeds grotere doorwerking krijgen in ons leven. Daarom is 'stille tijd' voor christenen onontbeerlijk. Het is essentieel voor ons om dagelijks contact te zoeken met God en ons te vullen met Zijn goedheid en Zijn liefde. Dan zal God zelf werkzaam worden in en door ons heen.

In Efeziërs 2:18 schrijft Paulus: wordt vervuld met de Heilige Geest. Een paar bladzijden daarvoor schrijft dezelfde apostel dat vol zijn van God ... vol zijn van Zijn Geest ... het volgen van Jezus ... altijd een doorwerking heeft en zichtbaar wordt in ons leven. Hij schrijft: De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Waarmee vul jij vandaag jouw gedachten en gevoelens?

woensdag 6 februari 2013

Positief denken 3

Ik heb eens gelezen over een test die gedaan werd met twee groepen mensen. De eerste groep kreeg een collage van films te zien over de ellende op deze wereld. Begeleid van zware sombere muziek zagen die mensen beelden van oorlog, ziekte, vuurspuwende vulkanen, overstromingen, haat, nijd.

De andere groep keek naar een collage van films over mooie dingen in het leven. Begeleid door vrolijke, opgewekte, melodieuze muziek zagen zij prachtige beelden over de schepping: majestueuze bergen, dwarrelende vlinders, de lach van een pasgeboren baby, een man en een vrouw die elkaar omarmden.

Na afloop van de films kregen beide groepen een vragenlijst voorgelegd over hun toekomstverwachtingen. Hoe zie jij de toekomst? Zullen wij tijdens ons leven een oorlog meemaken? Hoe zie jij jouw financiële zekerheid? Welke kansen krijgen jouw kinderen?

De eerste groep was in alle opzichten veel pessimistischer dan de tweede groep. Zij hadden geen hoge verwachtingen en zagen de toekomst nogal somber. De tweede groep zag ook problemen in de toekomst, maar zij straalden vertrouwen en verwachting uit. Zij geloofden in de toekomst. En dat alles op grond van twee films van dertig minuten. Als dergelijke korte films onze kijk op het leven al kunnen veranderen, hoeveel temeer verandert het ons leven als wij ons voortdurende met negatieve of positieve gedachten vullen? In Spreuken 17:22 staat: Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. Wat je denkt, waarmee jij je gedachten vult, waar jij je op richt, beïnvloedt jouw leven, jouw handelen, je omgang met andere mensen. Het beste advies dat ik kan geven voor een maximaal leven is: vul jouw hart met God!

Morgen: Je bent wat je denkt

dinsdag 5 februari 2013

Positief denken 2

Als het ons goed gaat, als de zo'n schijnt en als er blijdschap in ons hart is hoeven wij onze gedachten niet te vullen met positieve beelden, omdat ons hart al vol daarvan is. Het gaat er juist om te besluiten ons te concentreren op het positieve als het niet goed met ons gaat. Als ik in een put zit, is de natuurlijke reactie dat ik ALLEEN de put zie en dat ik nadenk hoe ik hier weer uit kan komen, of erger nog, de overtuiging laat groeien en voed dat ik NOOIT MEER uit die put kom. Deze gedachten trekken mij naar beneden, maken mij depressief en zuigen kracht uit mij weg.

Ik kan mij echter terwijl ik in die put zit dwingen aan positieve dingen te denken. Aan al het goede in mijn leven ... liefdevolle relaties ... plannen die hoop geven ... goede dingen die in het verleden gebeurd zijn ... mij richten op God. Als mij dat lukt verandert er veel. Ik vul mijn gedachten en daardoor mijn gevoelens met goede dingen, die mij kracht geven en mij helpen mijn probleem nieuw en met andere ogen te zien.

In de Psalmen lezen wij maar liefst zes keer: Loof de Here mijn ziel (103:1,2,22 104:35 146:1). Hier geeft het verstand de opdracht aan het gevoel om de Heer te loven. Kennelijk vond het verstand het nodig om die opdracht te geven omdat het hart er niet toe neigde de Heer te loven. Hoe vaak heb ik het meegemaakt dat het niet goed met mij ging en ik mijzelf de opdracht heb gegeven God te gaan loven? Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik weet dat als ik mij op de Heer richt, als ik bedenk wat boven is (Kolossenzen 3:2), als ik bijbels positief denk, dit een geweldige uitwerking heeft op mijn leven. Het heeft ALTIJD een doorwerking op mijn leven! Beter gezegd HIJ heeft ALTIJD een doorwerking op mijn leven!

Ken jij dit ook? Kun je voorbeelden geven?

maandag 4 februari 2013

Positief denken

In het internet vond ik de volgende uitleg over positief denken: Positief denken is heel simpel denken aan wat je wilt. Niets meer en niets minder. Negatief denken is denken aan alles wat je niet wilt.

Verder stond er: Een positieve gedachten is een gedachte aan alles dat je fijn vindt. Aan alles dat je een goed gevoel geeft. Aan alles wat je wilt ervaren. Zeg me niet dat je daar niet aan kunt denken – dat kan iedereen. Zolang je denkt aan wat je wilt, heb je prettige gedachten en daardoor een goed gevoel. Dan ben je automatisch positief. Iedereen kan dit, ongeacht achtergrond of ervaring.

Veel christenen houden positief denken voor een wereldse of esoterische truc om goed door het leven te komen. Toch is positief denken een bijbels principe. Paulus schrijft aan de christenen in Kolosse (3:2) "Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn".

Met andere woorden denk aan al het goede wat boven is. Vul jouw verstand en jouw hart met de goede dingen van God. Kies er bewust voor niet naar de omstandigheden te kijken maar naar God. De bijbel staat vol van aanmoedigingen om ons te richten op God en op het goede wat Hij schenkt. Dat is bijbels positief denken.

De komende dagen wil ik wat gedachten delen over positief denken. Voel je vrij om te reageren. Ik ben benieuwd wat uw/jouw gedachten zijn over dit thema.

vrijdag 1 februari 2013

Moeder Theresa


Na een paar voorbeelden van mensen die door hoogmoed en macht ten val kwamen en een paar suggesties om zelf goed te eindigen, dit weekend wat gedachten van een vrouw die haar leven wel goed beëindigd heeft. Haar leven was een groot avontuur, vol ups en downs, maar ook van geestelijke strijd. Hier haar advies voor ons.

Mensen zijn vaak onrechtvaardig en egoïstisch.
Hoe dan ook: vergeef hen!
Als je aardig bent zullen anderen jou beschuldigen van verborgen motieven.
Hoe dan ook: wees aardig!
Als je eerlijk bent zullen mensen jou bedriegen.
Hoe dan ook: wees eerlijk!
Als je gelukkig bent zullen mensen jaloers zijn.
Hoe dan ook: wees gelukkig!
Het goede wat je vandaag doet is morgen waarschijnlijk vergeten.
Hoe dan ook: doe vandaag het goede!
Geef de wereld om jou heen het beste wat je hebt ook al is dat nooit genoeg.
Hoe dan ook: geef het beste wat je hebt!

Want weet je, uiteindelijk is dat alles tussen jou en God alleen.
Het was nooit iets tussen jou en hen.

Moeder Theresa