vrijdag 23 november 2012

De omgang met elkaar!


Vele jaren mag ik nu al weer leiding geven in christelijk werk. Dat is een geweldig voorrecht, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ook in het werk, dat voor het Koninkrijk van God gedaan wordt, komen heel wat problemen voor. Helaas moet ik vanuit mijn ervaring zeggen dat de grootste bedreiging voor de Gemeente van Jezus Christus ligt in de relatie die wij als gelovigen hebben met elkaar. En dat, terwijl de bijbel zo duidelijk is, en zoveel te zeggen heeft, over onze omgang met elkaar. Vandaag een tiental bijbelse 'spelregels' als spiegel. In bijna al die bijbelgedeelten komt het woord 'elkaar' voor.

1. Aanvaardt elkaar
"Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard." (Romeinen 15:7)

2. Leef in harmonie met elkaar
"Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft." (Efeziërs 4:1-3)

3. Bouw elkaar op
"Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft." (Kolossenzen 3:16)

4. Help elkaar
"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10)

5. Respecteer elkaar
"Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander." (Filippenzen 2:2-4)

6. Zorg voor elkaar
"Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na." (Galaten 6:1,2)

7. Bemoedig elkaar
"Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen." (Hebreeën 10:24)

8. Vergeef elkaar
"Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven." (Kolossenzen 3:13)

9. Bidt voor elkaar
"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar."

10. Heb elkaar lief
"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." (Johannes 13:34,35)