woensdag 3 juli 2013

U bent trouw!

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft. in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8: 38,39

Hemelse Vader, over die uitspraak van de apostel Paulus wil ik vandaag nadenken. Kan het werkelijk zijn dat al die dingen die hij noemt mij niet kunnen scheiden van Uw liefde, die U kenbaar hebt gemaakt in Uw Zoon Jezus? Niets dat vandaag gebeurt en niets in de toekomst?

Ook dieptepunten kunnen mij niet scheiden van U?
Andere mensen niet?
Engelen niet, en machten?
Wordt daarmee niet de duivel bedoeld en de zonde die hij zo gemakkelijk in mijn leven naar boven brengt?

Kan het werkelijk zijn dat U bedoelt dat NIETS, NIETS, NIETS mij kan scheiden van U?
Als dat waar is, wil ik mij daar vandaag aan vastklampen. U houdt van mij en niets op deze wereld niets in mijn leven kan mij scheiden van U. Niet omdat ik het allemaal zo goed doe, maar omdat U trouw bent. Wat een geweldige waarheid voor deze dag.
Hartelijk dank daarvoor.

Amen

dinsdag 2 juli 2013

Kom tot MIJ!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mattheüs 11: 28-30

Mijn Heer Jezus. Ik wil U vandaag heel hartelijk danken voor deze uitnodiging en de fantastische belofte die daaraan verbonden is. Eerlijk gezegd ben ik vaak zo rusteloos. Ik neem veel jukken op mijn schouders. Soms wordt de last te zwaar voor mij. Ik ben dan moe en belast. Dan zie ik het allemaal niet meer zo zitten. En ineens is daar Uw uitnodiging. Met zachte stem zegt U tegen mij: Kom maar bij Mij. Ik ken jou. Ik weet precies wat er omgaat in jouw hart. Ik ken jouw zorgen, jouw twijfels, jouw vragen. Ik ken jou beter dan jij jezelf kent.

En zo mag ik vandaag tot U komen. Zonder voorwaarden. Zonder dat ik iets moet beloven. Ik mag eenvoudigweg bij U zijn. Dat geeft een diepe innerlijke rust.
Bij Jezus zijn.
Van U leren.
Door U geleid worden.
Uw aanwezigheid en uw liefde ervaren.

Amen


maandag 1 juli 2013

Samen bidden

In het juninummer van Uitdaging zat een katern met gebeden voor de vakantietijd. Eén gebed voor iedere dag. De gebeden baseren zich steeds op een Bijbelvers dat dan 'terug gebeden' wordt tot God. Ik weet niet of u deze manier van bidden kent, maar het is een heel persoonlijke en ook intieme vorm van bidden.

Deze maand, waarin velen van ons een vakantie mogen genieten, zullen wij op deze plaats deze gebeden weergeven. Iedereen die dat wil kan iedere dag meebidden. En niet alleen dat. Deelnemers aan deze website kunnen zich inloggen en hun eigen gebeden hier toevoegen. Zo kan het werkelijk 'samen bidden' worden.

vrijdag 28 juni 2013

Het Lichaam van Christus

Op de volgende manier mogen (ja moeten) de gaven van de Geest functioneren binnen het Lichaam van Jezus Christus, binnen de Gemeente: "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan." (1 Korintiërs 13:4-8a). Als de gaven van de Geest binnen deze context worden uitgeoefend, zal er een fantastische eenheid ontstaan en kan de Gemeente echt opgebouwd worden.

Diezelfde gedachte vinden wij in de brief van Paulus aan de Romeinen. Na het bespreken van de geestelijke gaven (Romeinen 12:6-8) haast Paulus zich om onmiddellijk te wijzen op de noodzaak van de liefde (opwekking tot liefde). Opnieuw volgen enkele verzen die emotioneel zeer geladen zijn. Verzen vol met aanmoedigingen en waarschuwingen. Onze broeder Paulus kende de menselijke natuur heel goed. Hij wist zó goed dat geestelijke gaven (net zo goed als natuurlijke talenten) zó gemakkelijk verdeeldheid kunnen brengen, omdat mensen zo graag meer willen zijn dan anderen. En dat terwijl zowel natuurlijke talenten als ook geestelijke gaven als een geschenk van God komen. We hebben er niets voor hoeven te doen, ze worden aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil (1 Korintiërs 12:11b).

woensdag 26 juni 2013

Een betere weg!

Onze overdenkingen met betrekking tot geestelijke gaven zijn bijna ten einde. Toch mogen wij niet ophouden waar Paulus doorgaat. Zowel in zijn brief aan de Korintiërs als ook in zijn brief aan de Romeinen heeft Paulus nog iets heel belangrijks toe te voegen over gaven van de Geest.

Iedere christen heeft een verschillende set van gaven ontvangen. Die gaven zijn bedoeld om elkaar aan te vullen zodat binnen de Gemeente het brede scala van diensten aangeboden kan worden. Maar wat gebeurt er als christenen zich laten voorstaan op bepaalde gaven die zij hebben? Wat gebeurt er als christenen hoogmoedig worden en neerkijken op anderen die minder begaafd zijn of gaven hebben die minder belangrijk lijken? Dan gebeurt precies het tegenovergestelde van wat God bedoelt met de gaven. In plaats van eenheid en aanvulling, brengen gaven dan verdeeldheid. In plaats van gezamenlijke kracht en bloei brengen gaven dan pijn en verdriet.

Daarom gaat Paulus na zijn bespreking van de geestelijke gaven in 1 Korintiërs 12 verder en schrijft hij: "Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is." (1 kor. 12:31b) Wat volgt, is waarschijnlijk de meest fantastische beschrijving van de liefde die wij in de wereldliteratuur kunnen vinden. In heel krachtige woorden beschrijft Paulus dat al die mooie geestelijke gaven geen enkele waarde hebben als ze niet voortkomen uit en gedragen worden door liefde. De liefde is niet alleen het cement dat alle gaven aan elkaar bindt, maar ook de motor en de kracht van waaruit de gaven kunnen functioneren.

maandag 24 juni 2013

Hoeveel gaven zijn er?

Die vraag is net zo moeilijk te beantwoorden als de vraag: hoeveel talenten zijn er? De Bijbel pretendeert nergens een volledige opsomming van alle geestelijke gaven te geven. Dit betekent ook dat wij christenen met elkaar van mening mogen verschillen over het aantal geestesgaven. In de vier Bijbelgedeelten die wij samen hebben bestudeerd, hebben wij de volgende groepen van gaven gevonden (1 Korintiërs 12:7-11, 1 Korintiërs 12: 28- 30, Romeinen 12:6-8, Efeziërs 4:11-13):
Inzicht - de gaven van wijsheid en van kennis.
Vertrouwen - de gaven van geloof, genezing en wonderen.
Spreekbuis van God - de gaven van profetie en het onderscheiden van geesten.
Onbekende talen - de gaven van tongen en het vertolken van tongen.
Opbouw van de Gemeente - de gaven van leraren en herders.
Leiden - de gaven van helpen en besturen.
Dienen - de gaven van bemoedigen, geven en barmhartigheid.
Verkondiging - de gaven van apostelen en evangelisten.

Zoals aangegeven, deze vier lijsten van de apostel Paulus zijn zeker niet volledig. Andere extra geestelijke bekwaamheden die mogelijk als geestelijke gaven aangemerkt kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
Gastvrijheid (1 Petrus 4:9).
Het uitdrijven van demonen (Mattheüs 10:1).
Gebed (Jacobus 5:16-18).
Ongehuwd zijn om God te kunnen dienen (1 Korintiërs 7:32-35).
Bereidheid om te lijden voor Christus (Mattheüs 5:10-12).
Vrijwillige armoede om anderen te kunnen helpen (Handelingen 4:32-37).
Creativiteit (Exodus 31:1-11).
Zoals je ziet is de grens tussen natuurlijke talenten en geestelijke gaven soms heel vaag. Dat mag ons niet verwonderen omdat God de gever is van zowel de natuurlijke talenten als ook de geestelijke gaven.

donderdag 20 juni 2013

Gaven van de Geest

De afgelopen tijd hebben wij ons bezig gehouden met gedachten over de gaven van de Heilige Geest. Als u studies gemist hebt kunt u ze in mijn blog nalezen. Klik daarvoor op de oranje icoon. Vandaag en morgen wil ik de belangrijkste gedachten uit deze studie samenvatten.

Wat zijn gaven van de Geest?
Gaven zijn geestelijke talenten die iedere christen ontvangt bij de wedergeboorte om dienstbaar te kunnen zijn binnen het Lichaam van Jezus Christus, de Gemeente. Christenen ontvangen verschillende gaven met de bedoeling dat zij elkaar hierin aanvullen. Gaven betekenen vaak extra bekwaamheden op terreinen waar alle christenen sowieso actief horen te zijn en een verantwoording hebben. Evangelisatie bijvoorbeeld is een opdracht die voor alle gelovigen geldt. Christenen met de gave van evangelisatie hebben echter bijzondere begaafdheden wat betreft de verkondiging van het evangelie. Omdat natuurlijke talenten en geestelijke gaven beide door God worden gegeven, zullen wij vaak zien dat natuurlijke talenten en geestelijke gaven in elkaars verlengde liggen.