vrijdag 31 mei 2013

De gave van krachten

Deze gave, die de kracht geeft wonderen te verrichten vinden wij 1 Corinthiërs 12:10. De gave van krachten kun je vergelijken met de gave van genezing. Bij de gave van genezing gaat het om Gods wonderbaarlijke ingrijpen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen; bij de gave van kracht gaat het om Gods bovennatuurlijke ingrijpen ook in andere natuurwetten.

Deze gave manifesteert zich vooral dan als de verkondiging van het evangelie kracht bijgezet moet worden. "En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen." (Marcus 16:20)

Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Houd op met dat misbaar, want hij leeft!’ Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Handelingen 20:9-12. Zie ook Handelingen 9:36-42.

donderdag 30 mei 2013

De gave van genezing

Deze gave (1 Corinthiërs 12:9) die sommige leden van het Lichaam van Christus ontvangen hebben, maakt hen tot een bijzonder instrument in de handen van God om mensen genezing te brengen (zowel lichamelijk als ook geestelijk). Paulus noemt de gave van geloof en de gave van genezing terecht in één adem, omdat beide gaven nauw met elkaar verbonden zijn. Immers, het gaat hierbij om Godsvertrouwen in (vaak) 'onmogelijke' situaties. Lees in dit verband ook eens Jacobus 5:13-16.

Naast de vele genezingswonderen van Jezus Christus vinden wij in de Bijbel ook voorbeelden van gelovigen die deze gave hadden. Bijvoorbeeld Elia (1 Koningen 17:17-24), de apostelen (Mattheüs 10:1), Petrus en Johannes (Handelingen 3:1-10) en Paulus (Handelingen 14:8-10, 28:8-10). Deze gave van de Heilige Geest, om mensen te genezen, functioneert echter niet ‘automatisch’. God bepaalt wie wordt genezen. Paulus bijvoorbeeld mocht een instrument zijn in de genezing van zieken in Efeze (Handelingen 19:11,12), maar toen zijn discipel Trofimus ziek was, moest Paulus hem in Milete achterlaten (2 Timotheüs 4:20).

woensdag 29 mei 2013

De gave van geloof

In 1 Corinthiërs 12:9 wordt de gave van geloof genoemd. Hierbij gaat het niet om het geloof en het vertrouwen dat alle christenen (moeten) hebben in God. Immers, uit de context blijkt dat niet alle christenen deze gave van geloof hebben. Het gaat hier om een bijzonder geloof, een extra geloofsdimensie die vaak gekoppeld is aan een bepaalde gebeurtenis.

Met andere woorden, dit bijzondere geloofsvertrouwen is niet altijd automatisch aanwezig, maar heeft vaak te maken met unieke omstandigheden waarin de persoon of de Gemeente zich bevindt. De gave van geloof geeft sommige christenen de mogelijkheid een buitengewoon groot vertrouwen te hebben in God en in Zijn voorzieningen. Christenen die deze gave hebben, durven in bepaalde omstandigheden God te vertrouwen voor het onmogelijke. Het zijn vaak ‘visionairs’ die anderen weten aan te vuren door hun enthousiasme en Godsvertrouwen. Het zijn christenen die door hun geloof bergen kunnen verzetten (Mattheüs 17:20).

In de Bijbel vinden wij vele voorbeelden van dit bijzondere geloofsvertrouwen. Een echt mooi voorbeeld is de centurio van Kafarnaüm (Mattheüs 8:5-13). Toen Jezus hoorde van de ziekte van zijn knecht, bood Hij aan om met de centurio mee te gaan om zijn slaaf te genezen. (Wat wil een mens nog meer!) De centurio vond het echter te veel gevraagd van Jezus. "Daarop zei de centurio: Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen." (Mattheüs 8:8) Wat een geloof! Jezus was onder de indruk van het geloof van deze man. "Tegen de centurio zei Jezus: Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren." (Mattheüs 8:13) Precies op dat moment werd de knecht genezen.

dinsdag 28 mei 2013

De gave van kennis

De gaven van wijsheid en van kennis worden door Paulus in 1 Corinthiërs 12:8 in één adem genoemd. Deze twee gaven lijken ook op elkaar, maar zijn toch anders. Wijsheid heeft primair te maken met het hart; kennis met het hoofd. Wijsheid richt zich op het leven; kennis op de leer.

De gave van kennis stelt mensen in staat om het Woord van God te begrijpen en te onderwijzen. Vaak gaat deze gave gepaard met de gave van onderwijs (1 Corinthiërs 12:28 - leraren). Mensen die deze gave(n) hebben zijn vaak praktisch, logisch en analytisch. Ze kunnen heel goed nieuwe ideeën evalueren en omzetten in de praktijk.

Een gevaar van deze gave noemt Paulus in 1 Corinthiërs 8:1: "Kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op." Kennis zonder liefde of zonder hart kan gemakkelijk leiden tot fanatisme en blindheid voor de diepere problemen waar mensen mee worstelen.

maandag 27 mei 2013

De gave van wijsheid

De Heilige Geest heeft alle christenen verschillende gaven gegeven om daarmee dienstbaar te kunnen zijn binnen het Lichaam van Jezus Christus, de Gemeente. Vandaag beginnen wij met een opsomming van de verschillende gaven van de Heilige Geest, zoals wij die tegenkomen in de Bijbel. In de Bijbel vinden wij nergens een volledig overzicht van de diverse gaven. Nergens staat: 'dit zijn alle gaven van de Geest'. Dat betekent dat iedere opsomming van geestelijke gaven arbitrair is. Dat geldt ook voor het overzicht dat ik zal voorleggen.

In zijn brieven geeft Paulus vier keer een lijstje van verschillende gaven. De eerste lijst vinden wij in 1 Corinthiërs 12:7-11.

De gave van wijsheid (12:8)
Dit is een gave, die God aan enkele leden van het Lichaam heeft gegeven, die hen in staat stelt om in moeilijke situaties wijs en verstandig te kunnen handelen of adviseren. De mensen die deze gaven hebben bezitten een speciale vaardigheid om waarheden en principes uit het Woord van God te doorgronden en toe te passen in dagelijkse situaties.

Een goed voorbeeld van deze wijsheid vinden wij in koning Salomo. Geestelijk intuïtief nam hij de juiste beslissing toen hij werd geconfronteerd met het schijnbaar onoplosbare probleem van de twee vrouwen met een baby (1 Koningen 3:16-28). Een mooie beschrijving van deze wijsheid is te vinden in Jacobus 3:13-18. Daar wordt gesproken over 'wijze zachtmoedigheid' en 'wijsheid die van boven komt'.

donderdag 23 mei 2013

Allen leden van één lichaam

In zijn eerste brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 12 vergelijkt Paulus de Gemeente, de verzameling van gelovigen, met één lichaam en reikt ons daarbij enkele heel belangrijke principes aan:

1. Er is maar één Lichaam (12:12).
2. Alle christenen zijn leden van het Lichaam (12:12,13).
3. We worden een onderdeel van het Lichaam door de geestelijke geboorte (12:13).
4. Het Lichaam heeft veel verschillende leden (12:14-18).
5. God Zelf heeft bepaald welke taak ieder lid heeft (12:18).
6. Geen enkel lid is belangrijker dan andere leden (12:19-25).
7. Ieder lid heeft zijn eigen specifieke opdracht en functie (12:21-25).
8. De verschillende leden kunnen niet zonder elkaar bestaan en hebben elkaar nodig (12:21).
9. Er mag geen verdeeldheid in het Lichaam zijn (12:25).
10. De leden van het Lichaam horen voor elkaar te zorgen (12:25).
11. Het lijden wordt gedeeld (12:26).
12. Respect wordt gedeeld (12:26).

woensdag 22 mei 2013

Gaven en talenten

Wat is het verschil en wat is de overeenkomst tussen geestelijke gaven en natuurlijke talenten?

Talenten
1. Talenten worden door God gegeven.
2. Talenten ontvangen wij bij onze geboorte.
3. Talenten zijn natuurlijke begaafdheden.
4. Talenten helpen ons om te functioneren als mens.
5. Talenten zijn primair bedoeld voor ons zelf.
6. Talenten moeten verder ontwikkeld worden.

Gaven
1. Gaven worden door de Heilige Geest van God gegeven.
2. Gaven ontvangen wij bij onze geestelijke geboorte.
3. Gaven zijn geestelijke begaafdheden.
4. Gaven helpen ons om te functioneren als christen.
5. Gaven zijn primair bedoeld voor de Gemeente.
6. Gaven moeten verder ontwikkeld worden.

dinsdag 21 mei 2013

Gaven van de Heilige Geest

Vandaag - na Pinksteren, het feest van de Heilige Geest - beginnen wij met een serie overdenkingen over de gaven van de Heilige geest. Wat zijn geestelijke gaven?

1. Gaven zijn geestelijke talenten
Zoals wij natuurlijke talenten ontvangen bij onze geboorte, zo ontvangen wij geestelijke talenten (gaven) bij onze wedergeboorte (geboorte in de Geest).

2. Iedere christen ontvangt gaven
1 Korintiërs 12:7: "In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ..." Een paar verzen verder staat: "Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil." (12:11)

3. Niet iedere christen ontvangt dezelfde gaven
Immers, in het voorgaande vers (12:11) staat dat de Heilige Geest ieder in het bijzonder toebedeelt zoals Hij wil. Met andere woorden, iedereen is uniek en wordt door de Geest van God op een eigen en unieke manier bedacht bij het verdelen van geestelijke gaven. Diezelfde gedachten vinden wij ook in de verzen 18, 28 en 29 van hetzelfde hoofdstuk.

4. God bepaalt welke gaven wij christenen ontvangen
"God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde." (12:18) Net zoals wij geen invloed hebben op de natuurlijke talenten die wij bij de geboorte meekrijgen, zo kunnen wij ook niet bepalen welke geestelijke gaven wij ontvangen.

5. Gaven zijn bedoeld voor de geloofsgemeenschap
"In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente." (12:7)

Morgen: het verschil en de overeenkomst tussen geestelijke gaven en natuurlijke talenten

zondag 19 mei 2013

Pinksterfeest

Pinksteren is werkelijk een feest. Na de hemelvaart van Jezus waren de discipelen alleen achter gebleven. Angstig, onzeker, zonder perspectief en hoop hokten zij bij elkaar. Totdat God Zijn Geest zond: Zijn denken, Zijn inzicht, Zijn creativiteit kwamen over de christenen. Het veranderde hun leven radicaal. Onzekere mensen werden moedige evangelisten die de wereld introkken. Angst veranderde in bereidheid hun leven te offeren voor God. Hopeloosheid werd omgezet in de grootste beweging die de wereld ooit gekend heeft. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat een feest!

De Heilige Geest geeft christenen kracht, inzicht, doorzettingsvermogen, hoop. Hij rust christenen ook toe voor hun taak met speciale individuele gaven. We noemen dat de gaven van de Geest.

Dinsdag begin ik hier met een serie gedachten over de gaven van de Heilige Geest. Tot dan!


vrijdag 17 mei 2013

Gevallen engelen

In enkele niet zo gemakkelijk te begrijpen Bijbelgedeelten (zie hieronder) wordt een tip van de sluier opgelicht van wat zich lang voordat God het universum schiep in de hemelse gewesten heeft afgespeeld. Het moet een ongelooflijk drama geweest zijn.

God had engelen geschapen die Hem dienden. Een groep van deze engelen onder leiding van Lucifer keerde zich tegen God. Zij wilden gelijk worden aan Hem. Toen brak er een geweldige strijd uit in de hemelse gewesten. De afvallige engelen werden overwonnen door de engel Michaël en vanuit de hemel op de aarde geworpen. Die gevallen engelen zijn duivels. Zij regeren in het universum.

De Bijbel leert echter ook dat de tijd en de macht van de gevallen engelen beperkt is. Jezus heeft door Zijn dood en opstanding Satan overwonnen. Dat oordeel zal eens voltrokken worden. Dan zal Hij heersen in het hele universum.

Kom Heer Jezus, kom!

Ezechiël 28:11-19, Jesaja 14:12-21, Openbaring 12:7-9, Lucas 10:18

donderdag 16 mei 2013

Engelen in de heilsgeschiedenis


Ter afsluiting van deze gedachten over engelen nog enkele voorbeelden van de rol van engelen in de heilsgeschiedenis.

Engelen jubelden toen God de wereld schiep
"Waar was jij (Job) toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het Me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?" (Job 38:4-7) In deze verzen wordt het woord engelen niet gebruikt, maar het is duidelijk dat hier gesproken wordt over engelen. Immers, wie anders zouden getuigen hebben kunnen zijn van de schepping?

Engelen waren bij de verschijning van God aan Mozes op de berg Sinai
"Hij was het (Mozes) die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven." (Handelingen 7:38) Zie ook Exodus 19:1-20:17.

Engelen zullen een belangrijke rol spelen bij het 'binden' van satan
"Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." (Openbaring 20:1-3)

De engelen zullen de uitvoerders van het oordeel zijn
"Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden." (Mattheüs 13:49)

Verder waren engelen vele malen boodschappers van God in de Oud Testamentische tijd en ook na de geboorte van Jezus Christus.

Eén belangrijk aspect hebben wij in deze studie over engelen overgeslagen: de zondeval van engelen, die hen tot duivels maakte. Hierover morgen meer.

woensdag 15 mei 2013

Engelen en Jezus

Na de drievoudige rol die engelen spelen in het leven van gelovigen, vandaag enkele Bijbelverzen die ons laten zien welke belangrijke rol engelen speelden in het aardse leven van Jezus Christus.

Engelen kondigden Zijn komst aan
"Maar de engel (Gabriël) zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen." (Lucas 1:30,31)

Engelen kondigden Zijn geboorte aan
"De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren Kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." (Lucaῳ 2:10-13)

Engelen beschermden Hem
"Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep." (Mattheüs 2:13a)

Engelen dienden Hem
"Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Hem te zorgen." (Mattheüs 4:11)

Engelen waren getuigen van Zijn opstanding
"Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw." (Mattheüs 28:2,3)

Engelen vergezelden Hem bij Zijn Hemelvaart
"Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1:9-11)

Engelen zullen Hem vergezellen bij Zijn wederkomst
"Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen." (1 Tessalonicenzen 4:16a)

dinsdag 14 mei 2013

De rol van engelen

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij het beeld dat de Bijbel schildert van engelen. Vandaag enkele gedachten over de drievoudige rol van engelen in de levens van gelovigen.

1. Engelen leiden
"Hij zal zijn engel voor je uit sturen." (Genesis 24:7b) "Een engel van de Heer zei tegen Filippus: "Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza." (Handelingen 8:26)

2. Engelen beschermen
"De engel van de Heer waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen." (Psalm 34:8) Zie ook Handelingen 12:1-19 en Psalm 91:11.

3. Engelen bemoedigen
"De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang, Paulus." (Handelingen 27:23,24a) "Er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat." (1 Koningen 19:5b)

Ik ben er vast van overtuigd dat God ons door Zijn engelen veel meer leidt, beschermt en bemoedigt dan wij ons kunnen realiseren. Als wij straks bij de Heer zijn en terug mogen kijken op Zijn liefdevolle zorg voor ons zullen ons ongetwijfeld veel onbegrijpelijke 'toevalligheden' duidelijk worden.

maandag 13 mei 2013

Meer over engelen

De Bijbel en ook Jezus laten geen ruimte om te twijfelen aan het bestaan van engelen, ook al is hun voor ons niet zo gemakkelijk te begrijpen. Er wordt een beeld geschilderd van geschapen, emotionele wezens, met veel wijsheid en kracht, die God dienen. Na vorige week vrijdag hier nog een paar kenmerken.

4. Groot in aantal
"Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn." (Hebreeën 12:22)

5. Geen mannen en geen vrouwen
"Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel." (Mattheüs 22:30)

6. Niet perfect
"Zelfs in zijn dienaren stelt God geen vertrouwen, ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken." (Job 4:18)

7. Meestal onzichtbaar, soms zichtbaar
Zie het verhaal van Bileam. Numeri 22:22-35

8. Wezens met emoties
"Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." (Lucas 15:10)

vrijdag 10 mei 2013

Engelen zijn 'in'

In iedere boekhandel kun je talloze (esoterische) boeken vinden over engelen. Engelen zijn ‘in’. Het lijkt wel alsof niet-christenen gemakkelijker met dit thema omgaan als christenen. Geef in uw browser eens 'angels' in en klik dan op 'afbeeldingen' dan zult u zien wat de wereld voor een geweldige fantasie heeft met betrekking tot engelen. De bijgevoegde foto is daar een voorbeeld van. Maar wat zijn engelen? Wat heeft de Bijbel over engelen te vertellen? Heel wat.

1. Engelen zijn geschapen wezens
"Loof Hem, al zijn herauten, loof Hem, heel Zijn engelenmacht. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer: op Zijn bevel zijn zij geschapen." (Psalm 148:2-5)

2. Engelen zijn onsterfelijk
"Jezus, zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding." (Lucas 20:34-36)

3. Engelen zijn machtige en gehoorzame dienaars van God
"Prijs de Heer, u die Zijn boden (engelen) bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt." (Psalm 103:20)


Maandag gaan we verder.

donderdag 9 mei 2013

Hemelvaart

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Na een enerverende tijd hier op aarde ... na Zijn verschrikkelijk lijden en dood ... na Zijn opstanding uit, en overwinning op de dood, nam Jezus afscheid van Zijn trouwste discipelen, om plaats te maken voor de Ander, de Heilige Geest, God die met en in ieder christen is.

In Handelingen 1:9-11 staat: Voor hun ogen werd Jezus omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.™

Die twee mannen waren engelen. In de Bijbel komen minstens 300 verwijzingen naar engelen voor. Toch weten de meeste christenen niet veel over engelen. Weinigen hebben ervaring met deze dienaars van God. De komende dagen willen wij ons hiermee bezig houden.

Heb jij ervaringen met engelen?

woensdag 8 mei 2013

Gered door een engel

Vele jaren geleden was ik op een herfstavond met een collega in mijn oude autootje onderweg in de Zwitserse Alpen. Wij waren op weg naar een conferentiecentrum hoog in de bergen om daar het Woord te brengen. In het donker raakten wij verdwaald op smalle, kronkelige bergweggetjes. Het was beangstigend slecht weer. De sterke wind joeg losgeslagen takken over de straten. Er viel zoveel regen dat de ruitenwissers het werk niet meer aankonden. We waren beiden bang en tuurden voor ons uit in de onheilspellende duisternis.

Ineens zag ik voor mij een licht. In een reflex trapte ik op de rem. "Waarom stop je?" vroeg mijn collega. Hij had niets gezien. We stapten uit de auto om poolshoogte te nemen. Met verbijstering ontdekten wij dat enkele meters voor de auto, de weg was weggeslagen. We zagen alleen een grote, gapende leegte. Daar hadden wij in gelegen als ik het licht niet had gezien. Welk licht? Er was nergens een licht te zien. Er was ook niets wat het licht van de schijnwerpers had kunnen reflecteren. We keken elkaar aan en wisten dat God ons op een bovennatuurlijke manier beschermd had. Uren later, toen wij eindelijk het conferentiecentrum hadden gevonden, hebben wij de Heer gedankt en bovenstaand Bijbelvers gelezen.

Morgen: Engelen zijn dienaars van God

dinsdag 7 mei 2013

God ontkennen

Waarom willen zoveel mensen het bestaan van God ontkennen? Daar heb ik een eenvoudige verklaring voor. Als je het bestaan van God erkent moet je met Hem rekenen. Dan moet je willen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, je moet proberen te leven overeenkomstig Zijn wil en je moet de consequenties aanvaarden als je dat niet doet. Dat is veel teveel gevraagd voor de moderne mens en daarom wringt hij zich in allerlei bochten om het bestaan van God met zogenaamde bewijzen te ontkennen.

In Oud Testamentische tijden bouwden mensen een toren in Babel om ‘zichzelf een naam te maken’. De moderne mens gaat in zijn domme hoogmoed nog veel verder. Hij beweert dat God niet bestaat. Bewijzen kan hij natuurlijk niets. Maar, dat hoeft ook niet omdat zijn mening sowieso vaststaat. Onwetenschappelijker gaat het niet.

maandag 6 mei 2013

ALLES ontstaan uit NIETS!

 Het is ongelooflijk hoe mensen zich in allerlei bochten wringen om het bestaan van God te ontkennen. In Amerika is in christelijke kringen commotie ontstaan over het boek van Lawrence Krauss (foto) met als titel 'A universe from Nothing' (Een universum uit niets). Deze knappe kop vertelt ons dat alles met een oerknal begonnen is. Niets nieuws! Het probleem van die theorie was echter dat de vraag bleef: waar komt dan de ruimte en tijd vandaan waarin die oerknal heeft plaatsgevonden. De oplossing die Krauss gevonden heeft is NIETS. Voor de oerknal was er gewoon NIETS. Zo eenvoudig is dat. God is niet meer nodig.

Eerlijk gezegd begrijp ik de commotie van onze broeders en zusters uit Amerika niet. Alleen de dwaas, die persé zonder God wil leven, heeft kennelijk genoeg geloof om een dergelijke theorie te aanvaarden. Ach waarom probeer ik het in mijn eigen woorden te zeggen. De Bijbel heeft een vernietigend oordeel over al deze menselijke wijsheid. "Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden" Romeinen 1:22.

En ja, ik blijf toch nog met een vraag zitten. Waar komt het NIETS vandaan? Nou ja, geen probleem. Er zal wel weer een knappe kop opstaan die een dik boek schrijft waarin hij uitlegt dat NIETS ontstaan is uit HELEMAAL NIETS.

Morgen: Waarom willen zoveel mensen met alle geweld het bestaan van God ontkennen?

vrijdag 3 mei 2013

Zo waarlijk ...

Nog een laatste gedachte over de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Nadat hij in de Nieuwe Kerk de eed had afgelegd met een krachtig: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig", werd leden van de Tweede Kamer en de Overzeese Gebiedsdelen de mogelijkheid geboden hun trouw aan het Koningshuis te bevestigen. Zestien politici wilden dat niet. De meesten van hen waren zo consequent geweest om thuis te blijven. De overigen konden kiezen uit twee vormen: de 'eed' en de 'belofte' met de volgende formuleringen: 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig' of 'Dat beloof ik'.

De Kamerleden werden zo gedwongen om openlijk en voor een miljoenenpubliek hun geloof in God te betuigen of niet. Dat is een haast ongehoorde uitdaging in een land waar geloof gezien wordt als iets wat absoluut privé is. Hoe dan ook - ik heb het niet geteld - maar ik schat dat ongeveer de helft van de gevraagden koos voor de eed en de andere helft voor de belofte. Opmerkelijk was dat de leden van de Overzeese Gebiedsdelen bijna allemaal kozen voor de eed.

Dat alles betekent - maar dat wisten wij al - dat een groot deel van onze bevolking en de leiders niet meer gelooft in het bestaan van God, in ieder geval niet met Hem wil rekenen en zich niet door Hem wil laten 'gezeggen'. Dat deed mij denken aan het onderzoek wat Dick Slikker, directeur van ProjectCare, heeft gedaan en op 24 april in deze rubriek aangehaald werd: Minder God, meer crisis (klik op de kleine oranje icon op de startpagina om het artikel op te zoeken en te lezen). Hoe verder wij van God afdwalen hoe meer wij persoonlijk en als volk in problemen komen. Romeinen 1:28 zegt het zo: "Daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt". God loslaten heeft altijd verstrekkende consequenties: privé en als natie.

donderdag 2 mei 2013

Een republiek?

Het koningschap zou niet van deze tijd zijn. Dat vind ik een zwak argument. De schilderijen van Rembrandt zijn ook niet van deze tijd. De Nieuwe Kerk in Amsterdam waar de inhuldiging plaatsvond werd gebouwd in het begin van de vijftiende eeuw. Duidelijk niet van deze tijd. Moeten wij die kerk daarom afbreken? De schilderijen van Rembrandt verbranden? Nee, het tegenovergestelde is waar. We moeten behouden en koesteren wat voorgaande generaties ons hebben doorgegeven en achtergelaten. We zijn een product van onze geschiedenis. Dat geldt ook voor ons koningshuis.

Bovendien is het zo dat het koningshuis wel degelijk is meegegaan in de veranderende wereld en zich aangepast heeft aan de wensen van de democratie. Ons koningshuis heeft nu een plaats en een functie die juist wel bij deze tijd past. En is een president zoveel beter? Ook zo'n functie kost veel geld. Toen een jaar geleden Joachim Gauck als nieuwe bondspresident in Duitsland werd ingewijd werd er in dat grote land een mager feestje gevierd. Geen vergelijk met het massale, fantastische volksfeest zoals bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. En denk eens aan de harmonische, blijde, feestelijke beelden die vanuit Nederland over de hele wereld zijn uitgezonden. Public Relation op z'n best. Je bent toch niet goed van zinnen als je dat alles wilt opgeven!woensdag 1 mei 2013

Koning der koningen

Het was een mooie dag gisteren. Voor het eerst in mijn leven heb ik een aardse koning. Als baby was ik nog even onderdaan van koningin Wilhelmina, daarna koningin Juliana en koningin Beatrix. Nu dus koning Willem-Alexander. Als het goed is, is dit mijn laatste aardse koning. Ik ben van plan nog lang te leven, maar ik wens Willem-Alexander een langer koningschap toe.

Natuurlijk heb ik moeten denken aan mijn eeuwige koning. In Openbaring 19:16 lezen we: En Hij (Jezus) heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Koning der koningen en Heer der heren is een prachtige, glorieuze titel. Het geeft aan dat koning Jezus boven alle koningen, alle heren en alle macht verheven is. Iedereen is Hem onderworpen (ook onze nieuwe koning). Koningen hebben een korte tijd macht over een deel van de wereldbevolking. Koning Jezus heeft macht over alle mensen van alle tijden en alle landen. Hij heeft macht over hen die Hem liefhebben en hen die Hem afwijzen, hen die Hem kennen en hen die nooit van Hem gehoord hebben. Hij heeft macht in eeuwigheid? Zijn macht zal nooit eindigen.